Torpaq və bitki analizləri

 • Torpağın aqrokimyəvi analizləri:

  • Torpağın pH-1: torpaq məhlulunun reaksiyası (turşuluğu və qələviliyi)
  • Torpaqda humusun (üzvi maddənin) miqdarı
  • Torpaqda karbonatların CaCO3, %-lə miqdarı
  • Torpaqda olan ümumi azotun miqdarının təyini
  • Torpaqda olan üzvi maddələrin miqdarının təyini
  • Torpaqda asan mənimsənilən fosforun (P2O5) miqdarının təyini
  • Torpaqda olan asan mənimsənilən (dəyişən) kaliumun miqdarının (K2O) təyini
  • Torpaqda olan duzların (quru qalıq) miqdarının təyini
  • Dəndə və bitkidə ümumi və zülal azotunun miqdarının təyini
  • Azot gübrələrində nəmliyin təyini
  • Azot gübrələrində azotun faizlə miqdarının təyini

  Torpağın aqrofiziki analizləri:

  • Torpağın bərk fazasının sıxlığı
  • Torpağın sıxlığı
  • Torpağın kütləvi və həcmi nəmliyi
  • Torpağın qranulometrik tərkibi
  • Torpağın struktur tərkibi
  • Suyadavamlı aqreqatların miqdarı
  • Torpağın penetrasiya müqaviməti (torpağın bərkliyi)
  • Torpaq məhlulunun xüsusi elektrik keçiriciliyi
  • Torpağın susızdırma qabiliyyəti
  • Torpağın susaxlama qabiliyyəti
  • Torpağın hidroloji sabitləri
  • Torpaqlarda bitkilər üçün əlverişli və məhsuldar nəmlik diapazonları
  • Torpaq nəmliyinin potensiyalı
  • Müasir statistik və geostatistik proqramlar vasitəsilə torpaq-aqrofiziki tədqiqatların nəticələrinin riyazi işlənməsi
  (S-PLUS; STATİSTİCA; MİNİTAB; SURFER; VESPER və s.)

© 2020 Əkinçilik ETİ