Elmi nəşrlər

Əkinçilik ET İnstitutunun elmi kitabxanası müntəzəm olaraq elmi mərkəz və kitabxanalarla əməkdaşlıq edərək yeni elmi nəşrlərlə təmin olunur. İnstitut əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif elmi nəşrlərdə dərc olunur, kitablar, broşurlar, monoqrafiyalar, tövsiyələr və s. nəşr olunur.

Əkinçilik ET İnstitutunun şöbə və laboratoriyaları üzrə nəşrlər, çıxışlar, konfranslarda iştirak və fermer təsərrüfatlarına köməklik haqqında

MƏLUMAT

2022 qısa yarım il

 

 

 

 

 

 

Çıxışlar

 

               Elmi əsərlər

Fer-mer təsər-rüfat-larına kö-mək-lərin sayı

Kon-frans və tədbir-lərdə iştirak edən əmək-daş-ların sayı

Şöbə və laboratoriyalar

 

TV və radio

İnternet səhifə

Xarici mətbuat

    Yerli

 mətbuat

Kitab

və ya

kitabça

 

Monoqrafiya

   Məqalə

Elmi əsərlər məcmuəsi

Tövsiyə

Tezis

Pla-kat

Buklet

Çapa gedənlər

 

 

İmpakt faktor

Qəzet

 

Jurnal

   Qəzet

  Jurnal

1.

Bitki seleksiyası şöbəsi

 

 

 

5

2

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

8

 

 

2.

Bitki fiziologiyası şöbəsi

 

 

 

6

1

3

2

 

1

16

1

 

5

 

 

11

 

9

3.

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası şöbəsi

 

 

 

10

6

5

10

4

 

32

1

 

5

 

 

15

2

 

4.

Otlaq və biçənəklər şöbəsi

 

 

 

5

 

 

1

 

 

8

 

 

3

 

 

 

 

4

5.

Dənin  keyfiyyəti laboratoriyası

 

 

 

1

 

1

 

 

 

6

 

 

3

 

 

 

 

 

6.

Torpaq və bitki analizləri laboratoriyası

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

7.

Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət laboratoriyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

 

3

 

 

3

25

4

8.

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti laboratoriyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

15

3

9.

Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi laboratoriyası

14

1

 

 

 

1

 

2

1

3

1

2

 

 

 

5

1550

31

10.

Modern seleksiya və molekulyar biologiya

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

11.

Təsərrüfat şöbəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnstitut üzrə cəmi:

14

90

 

28

9

10

13

6

3

78

8

4

25

 

 

42

1592

53

           RAZILAŞDIRILMIŞDIR:                                                                                                               TƏSDIQ EDIRƏM:                                                                                                                             

    Azərbaycan Respublikası                                                                                                    Azərbaycan Respublikası  Kənd Təsərrüfatı

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi                                                                                                  Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat  İnstitutunun

          “ _____”  ____________ 2022-ci il                                                                                        direktoru  _______________ F.A.Xudayev                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                            “ _____”  ____________ 2022-ci il

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

(elmi-tədqiqat və ya ali təhsil müəssisəsinin adı)

2022-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin mövzu

P L A N I

Elmi istiqamətlər, problemlər

və tədqiqat mövzuları

İcra müddəti

Planlaşdırılan işlərin smeta dəyəri (min manatla)

Mövzunun elmi rəhbəri, icraçılar, icra edildiyi yer, icraçı şöbə, laboratoriya və ya kafedra

 

Başlanğıcı (il)

Sonu

(il)

Cəmi

2022-ci il

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Proqramlar üzrə rəhbər: a.e.ü.f.d. Xudayev F.A.

 

 

 

1

BUĞDA və ÇƏLTİK PROQRAMI

Problem: İntroduksiya və hibridləşmə yolu ilə buğda və çəltik genofondunun zənginləşdirilməsi, innovativ metodlardan istifadə etməklə bu bitkilərin məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, biotik və abiotik stres  şəraitində stabil məhsul verən, yüksək adaptiv xüsusiyyətlərə malik buğda və çəltik  sortlarının yaradılması

2020

2024

6550,00

1356,5

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.1.

Mövzu: Genetik markerlərdən istifadə etməklə yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, biotik və abiotik stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərə malik yeni buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi

2020

2024

1470,0

294,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

”Bitki seleksiyası”, “Bitki fiologiyası və biotexnologiya” şöbələri, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

 

1.1.1.

 

İş: Yerli və introduksiya olunmuş buğda nümunələrinin genetik markerlər əsasında kompleks əlamət və xüsusiyyətlərə görə tədqiqi, ayrı-ayrı əlamətlərə görə donorların müəyyənləşdirilməsi və seleksiyada istifadəsi

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: b.ü.f.d. Təlai C.M.

İcraçılar: b.ü.f.d. Əhmədova F.A., a.e.ü.f.d. Hacıyeva S.K., k.e.i. Əsgərli R.R., b.ü.f.d. Məmmədova S.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R.,

e.i. F.N.Cəfərova

İcra yeri: Abşeron YTT

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

İş: Suvarma şəraiti üçün makaron sənayesinin tələblərinə cavab verən, biotik stres amillərinə davamlı, yüksək məhsuldar bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: a.e.ü.f.d. Rüstəmov X.N.

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R., a.e.d. Həsənova Q.M., b.ü.f.d. Əhmədov M.Q.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

1.1.3.

 

İş: Suvarma bölgələri üçün çörəkbişirmə sənayesinin tələblərinə cavab verən, biotik streslərə davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli payızlıq yumşaq buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Rüstəmov X.N., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.,  a.e.d. Həsənova Q.M.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

 

1.1.4.

İş: Nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin olunmuş bölgələrin müvafiq aqroekoloji şəraitinə adaptasiya oluna bilən, biotik və abiotik streslərə  davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli payızlıq yumşaq və bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı

2020

2024

 

210,0

 

42,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Xudayev F.A., direktor Əsədullayev Ş.S., böyük e.i. İsmayılov T.T., b.ü.f.d. Hüseynov S.İ., b.ü.f.d. Əzizova N.H.

İcra yeri: Cəlilabad BTS

b.ü.f.d. Cahangirov A.A., a.e.ü.f.d. Əhmədov B.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R., a.e.ü.f.d. Şərifov D.İ.

İcra yeri: Qobustan BTS

b.ü.f.d. Mehdiyev M.Q., şöbə müd. Əhmədov N.S., e.i Əsədova S.A., b.e.i. Hacıyeva E.Ə.

İcra yeri: Şəki DM

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1.1.5.

 

İş: Respublikanın müxtəlif aqroekoloji bölgələrində buğdanın əsas  xəstəliklərinə davamlı genotiplərin müəyyənləşdirilməsi və effektiv davamlı genlərdən istifadə etməklə seleksiya üçün başlanğıc materialın yaradılması

2020

2024

210,0

42,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

İcra yeri: Tərtər BTS, Cəlilabad BTS

böyük e.i. Kərimova Ş.R.

İcra yeri: Qobustan BTS

 

böyük e.i. Aslanova K.K.

İcra yeri: Şəki DM

 

1.1.6.

İş: Respublikanın əsas taxılçılıq bölgələrində buğda aqrosenozunda zərərvericilərin monitorinqinin aparılması, əsas növlərə qarşı davamlı buğda genotiplərinin seçilməsi və inteqrir mübarizə tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi

2020

2024

210,0

42,0

İcraçı: b.ü.f.d. Əzizova N.H.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Tərtər BTS,

Cəlilabad BTS, Qobustan BTS, Şəki DM

 

1.1.7.

 

İş: Müxtəlif aqroekoloji şəraitdə formalaşan buğda genotiplərinin genetik markerlərlə keyfiyyət göstəricilərinin əlaqəsininin tədqiqi və yüksək keyfiyyəti təmin edən donorların seleksiyada istifadəsi

 2020

2024

210,0

42,0

İcraçılar: a.e.d. Həsənova Q.M., Zeynallı J.R.

 

İcra yeri: Tərtər BTS, Cəlilabad BTS,

Qobustan BTS, Şəki DM

 

1.2.

Mövzu: Müxtəlif mənşəli çəltik sort nümunələrinin Azərbaycan şəraitində aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və seleksiya üçün başlanğıc materialının yaradılması

 2020

2024

 

1450,0

 

290.0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

İcraçılar: Rzayev T.Ə., Abbasquliyeva G.G., İbrahimov E.R ., Hüseynov S.İ.

 “Bitki seleksiyası” şöbəsi, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

İcra yeri: Lənkəran RAEİM

 

1.3.

Mövzu: Yerli və introduksiya olunmuş buğda genotiplərində yüksək məhsuldarlığı və stres amillərinə davamlılığı şərtləndirən morfo-fizioloji, biokimyəvi, aqronomik əlamətlərinin müəyyən edilməsi və buğdanın seleksiyasında istifadəsi

2020

2024

1450,0

290,0

Rəhbər: b.e.d. Allahverdiyev T.İ.

“Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsi, “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyası

 

1

2

3

4

5

6

7

1

1.3.1.

İş: Normal su təminatı və abiotik stres

şəraitlərində (quraqlıq, istilik, şoranlaşma) yerli və introduksiya olunmuş buğda genotiplərinin yüksək məhsuldarlıq və davamlılıq xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması

2020

2024

372,5

74,5

İcraçılar: b.e.d. Allahverdiyev T.İ., b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., b.ü.f.d. Zamanov A.A., b.ü.f.d. Təmrazov T.H., b.ü.f.d. Hüseynov S.İ., b.ü.f.d. İbrahimova İ.Q., b.ü.f.d. İbrahimova Ü.F., k.e.i. Cahangirli S.N., lab. müd. Novruzov L.E.

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS, Tərtər BTS; AMEA MBBİ

 

1.3.2.

İş: Biotik stres amillərin normal su təminatı və quraqlıq stresi şəraitində buğda bitkisində morfofizioloji, biokimyəvi və aqronomik əlamətlərə təsirinin və davamlılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2020

2024

357,5

71,5

İcraçılar: b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.e.d. Allahverdiyev T.İ., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., b.ü.f.d. Zamanov A.A., b.ü.f.d. İbrahimova İ.Q., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS, Tərtər BTS; AMEA MBBİ

 

1.3.3.

İş: Dəmyə şəraitində CİMMYT-dən

introduksiya olunmuş buğda genotiplərinin quraqlıq və istilik streslərinə davamlılığına görə qiymətləndirilməsi, əlverişli əlamətlərin seleksiyada istifadəsi  

2020

2024

360,0

72,0

İcraçılar: b.e.d. Allahverdiyev T.İ.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Cəlilabad BTS

 

1.3.4.

İş: İntroduksiya olunmuş buğda germplazmalarının suvarılan və dəmyə şəraitində ekoloji sınaqlarının həyata keçirilməsi, arxitektonikasına, inkişaf tipinə, morfoloji əlamətlərinə, məhsuldarlığına, məhsul komponentlərinə görə qiymətləndirilməsi və fizioloji tədqiqatlar üçün seçilməsi

2020

2024

360,0

72,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.f.d. Əhmədova F.Ə., e.i. Mirzəyeva G.V., Həmidov H.A.

İcra yeri: Abşeron YTT

 

b.ü.f.d. Cahangirov A.A.

İcra yeri: Qobustan BTS

 

1.4.

Mövzu: Ənənəvi seleksiya və biotexnoloji üsulların tətbiqilə yonca bitkisinin quraqlığa davamlılığının öyrənilməsi

2020

2024

1250,0

250,0

“Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsi

İcraçı: b.ü.f.d. Əsədova S.Ş

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

 1.4.1.

İş: Quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən müxtəlif mənşəli yonca bitkilərinin in vitro kompetentliyinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi   

2020

2024

1250,0

250,0

İcraçı: b.ü.f.d. Əsədova S.Ş.

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

1

2

3

4

5

6

7

1

1.5.

 

Mövzu: Bitkilərin streslərə davamlılığının artırılması məqsədilə müxtəlif sistemlərin tətbiqi

2021

2024

930.0

232.5

Rəhbər: b.ü.f.d. İsrayilova A.Ə.

 

1.5.1.

İş: Hidroponik sistemlər vasitəsilə bitkilərin inkişafının morfofizioloji, biokimyəvi parametrlərinin öyrənilməsi, biotik və abiotik amillərin təsirinin tədqiqi

2021

2024

470.0

117.5

İcraçılar: Əmrahov N.R., İsrayilova A.Ə.,

Əsgərli R.R., Yusifova G.M.

İcra yeri: ƏETİ, BDU

 

1.5.2.

İş: Toxumların stres şəraitinə davamlılığının artırılması üçün kapsullaşdırma texnologiyasının tətbiqi və quraqlığa davamlı toxumların alınması

2021

2024

460.0

115.0

İcraçılar: Xankişiyeva R.F., Axundzadə H-V.N.,

Rəhimli S.Q., Əfəndizadə Ş.A.

İcra yeri: ƏETİ, AMEA RPİ, BDU

 

2

 

ARPA PROQRAMI

Problem: Respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim bölgələri üçun stres amillərə davamlı, müsbət təsərrüfat-qiymətli əlamətlərə malik, yazlıq və payızlıq həyat tərzli yemlik  və piyvəlik arpa sortlarının yaradılmasında istifadə olunan  rüşeym plazmaların səmərəliliyinin artırılması

 2020

2024

1782,5

356,5

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

 

2.1.

Mövzu: Yüksək məhsuldar, abiotik və biotik stres amillərə davamlı yazlıq və pivəlik arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

2020

2024

1782,5

356,5

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

 

“Bitki seleksiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri”, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

 

2.1.1.

 

İş: Yüksək məhsuldar, abiotik və biotik stres amillərə davamlı yazlıq arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

 2020

2024

462,5

92,5

Məsul icracı:  a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

İcraçılar: e.i. Labazanova A.M.,  böyük e.i.

Qəribov Z.Ə.,  İslamzadə R.X., e.i. Kərimova Ş.R., e.i Əsədova S.A.

 

Icra yeri: Abşeron YTT

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

2.1.2.

 

 İş: Suvarma şəraitində abiotik və biotik stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldar pivəlik arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

 2020

2024

460,0

92,0

Məsul icracı: direktor Həşimova H.C.

Icraçlar: a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R. a.e.d. Həsənova Q.M., e.i. Abbasov V.Ə.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

2.1.3.

 

İş: Nəmliklə az təmin olunmuş dəmyə bölgələrdə becərmək üçün quraqlığa tolerantlı, yüksək keyfiyyət və məhsuldarlığa malik tezyetişən arpa sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi  

 2020

2024

460,0

92,0

Məsul iraçı: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

Icraçılar: a.e.ü.f.d. Əhmədov B.M.,  a.e.d. Həsənova Q.M., e.i. Labazanova A.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R.

İcra yeri: Qobustan BTS

 böyük e.i. Şərbətov S.M., a.e.d. Həsənova Q.M.

İcra yeri: Cəlilabad BTS

şöbə müdiri Əhmədov N.S., a.e.ü.f.d.

İbrahimov E.R.,  a.e.d. Həsənova Q.M.

İcra yeri: Şəki DM

 

 

2.1.4.

İş: Şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarda becərilmək üçün duzatolerantlı, yüksək keyfiyyət və məhsuldarlığa malik intensiv tipli arpa sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi 

 2020

2024

400,0

80,0

Məsul iraçı: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

Icraçılar: e.i. Labazanova A.M., a.e.d.

a.e.ü.f.d. Hacıməmmədov İ.M.,

Həsənova Q.M., b.ü.f.d. Əzizova N.H.,

 

İcra yeri: Kürdəmir TB

 

3

QARĞIDALI PROQRAMI

Problem: Qarğıdalının rüşeyim plazmasının yaxşılaşdırılması, stres amillərə davamlı, tezyetişən, yüksək məhsuldar yeni sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

 2020

2024

1550,0

310,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

3.1.

Mövzu: Azərbaycanın dəmyə şəraitinə adaptasiya olunan tezyetişən, yüksək məhsuldar  qarğıdalı xətlərinin seçilib saflaşdırılması, yeni sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

2020

2024

1550,0

310,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə.

 

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası”, “Bitki fiziologiyası və biotexnologiya”, “Bitki seleksiyası” şöbələri, “Torpaq və bitki analizləri”, “Dənin keyfiyyəti”, “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət”  laboratoriyaları

 

3.1.1.

İş: Azərbaycanın iqlim şəraitinə adaptasiya olunan tezyetişən, yüksək məhsuldar yeni qarğıdalı, sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

 

2020

 

2024

 

510,0

 

102,0

İcraçılar:      

Sofiyev H.S., b.ü.f.d. Məmmədova S.M., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

İcra yeri: Zaqatala BTS

 

3.1.2.

  İş: Şəki-Zaqatala bölgəsinin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə  şəraitində keyfiyyətli, yüksək məhsuldar qarğıdalı sort və hibridlərin kompleks becərmə texnologiyasının işlənib hazırlanması

 

2020

 

2024

 

510,0

 

102,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə., aparıcı e.i.  Mustafayev Z.X., böyük e.i. Hətəmov X.R.

 

İcra yeri: Zaqatala BTS

 

3.1.3.

İş: Azərbaycanın yerli qarğıdalı rüşeyim plazmasında sitoplazmatik erkək sterilliyin (SES) testerlərlə təsbiti, genetik markerlərlə heterotik qrupların təyini və seleksiya üçün başlanğıc material kimi tətbiqi

 

2020

 

2024

 

530,0

 

106,0

İcraçı: böyük e.i. Məmmədova H.R.

İcra yeri: Zaqatala BTS. Abşeron YTT

 

4

ƏRZAQ PAXLALILARI PROQRAMI

Problem: Noxud və mərcimək genofondunun yeni nümunələrlə zənginləşdirilməsi, biotik və abiotik stres amillərə davamlı, yüksək adaptiv xüsusiyyətli, keyfiyyətli və məhsuldar sortların yaradılması

 

2020

 

2024

 

925,0

 

185,0

Rəhbər: kiçik e.i. Əfəndizadə Ş.A.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

4.1.

Mövzu: Respublikanın müxtəlif bölgələrində  stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldarlığa və texnoloji göstəricilərə malik, yeni noxud və mərcimək sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi

2020

2024

925,0

185,0

Rəhbər: kiçik e.i. Əfəndizadə Ş.A.

 “Bitki seleksiyası”, “Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbələri, “Dənin keyfiyyəti”, “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

 

4.1.1.

İş: Genofondda  toplanmış və İCARDA-dan introduksiya olunmuş noxud və mərcimək nümunələrindən istifadə etməklə Respublikanın müxtəlif bölgələri üçün stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldarlığa, texnoloji göstəricilərə malik yeni sortların yaradılması

 

2020

 

2024

 

464,5

 

92,9

İcraçılar: kiçik e.i. Əfəndizadə Ş.A., b.ü.f.d. Mirzəyev R.S., b.ü.f.d. Cahangirov A.A., e.i. Məmmədov H.İ., e.i. Cümşüdova H.K.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS 

 

4.1.2.

İş: Biotik və abiotik amillərə davamlı, yüksək morfoloji, fizioloji və aqronomik göstəricilərə malik yeni noxud və mərcimək sortlarının yaradılması   

 

2020

 

2024

 

460,5

 

92,1

İcraçılar: kiçik e.i. Əfəndizadə Ş.A., b.ü.f.d. Mirzəyev R.S., b.ü.f.d. Cahangirov A.A., b.ü.f.d. Məmmədov H.İ., e.i. Cümşüdova H.K.

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS 

 

5

DAVAMLI ƏKİNÇİLİK VƏ BİTKİ DİVERSİFİKASİYASI PROQRAMI

Problem: Təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldilməsi

2021

2023

2376,0

682.0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y.

 

5.1.

Mövzu: Bölgələr üzrə əkinçilikdə innovativ becərmə texnologiyalarının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi

2021

2023

651,0

217,0

Rəhbər:  a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y.

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri” laboratoriyası

 

5.1.1.

İş: Abşeronun suvarma şəraitində bioloji müxtəlifliyi təmin edən qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsinin bitkilərin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsie

le

2021

2023

138,0

46,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abdullayeva Z.M., a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y., a.e.ü.f.d. Əhmədov Ş.H., a.e.ü.f.d. Məmmədova P.M.

İcra yeri: Abşeron YTT

 

1

2

3

4

5

6

7

 

5.1.2.

İş: Qarabağ düzənliyi şəraitində yeni yaradılmış taxıl sortlarının tirəli səpin texnologiyası ilə öyrənilməsi

2021

2023

133,5

44,5

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y., a.e.ü.f.d.  Abdullayeva Z.M., böyük e.i. Zamanova R.M., k.e.i. Feyzullayev H.M., aqronom Məhərrəmov M.H.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

5.1.3.

İş: Aran bölgəsinin suvarılan torpaqlarında müxtəlif əkin sxemlərinin sorqo bitkisinin yaşıl yem və dən məhsuldarlığına təsirinin elmi əsaslarla öyrənilməsi

2021

2023

126,0

42,0

İcraçılart: böyük e.i. Kazımov Q.A., şöbə müdiri Əhmədov Ə.M.

 

İcra yeri: Kürdəmir TSS

 

5.1.4.

İş: Gəncə-Qazax bölgəsinin dəmyə və suvarılan torpaqlarında birillik taxıl otları və paxlalı bitkilərin qarışıq səpinlərinin becərmə texnologiyasının öyrənilməsi, onların torpağın fiziki keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında rolu

2021

2023

124,5

41,5

Məsul icraçı: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q.

İcraçılar: böyük e.i. Kazımov Q.A., e.i. Əhmədova Ə.M., k.e.i. Məmmədov Z.Ə.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Gədəbəy DM

 

5.1.5.

İş: Şəki-Zaqatala bölgəsində yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı tütün sortlarının yaradılması və ilkin toxumçuluğunun təşkili

2021

2023

129,0

43,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Abbasov B.H., a.e.ü.f.d. Əliyeva Ə.İ., a.e.ü.f.d. Abdullayeva N.M.

İcra yeri: Zaqatala BTS

böyük e.i. Quliyeva S.A., böyük e.i. Kazımov Q.A.

İcra yeri: Şəki DM 

 

5.2.

Mövzu: Ekoloji təmiz məhsul alınmasını təmin edən üzvi-bioloji əkinçiliyin əsas elementlərinin tədqiqi

2020

2023

440.0

110.0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Zamanova R.M., şöbə müd. Əhmədova N.M., direktor Zeynalov Ş.Ə., k.e.i. Labazanova A.M., Xankişiyeva R.F.

İcra yeri: Ağstafa YTT, Gədəbəy DM

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi

 

5.3.

Mövzu: Əkin dövriyyəsi tarlasında soyanın becərilməsinə daxil olan əsas elementlərin tədqiqi

2020

2023

360.0

90.0

İcraçılar: böyük e.i. Kazımov Q.A., şöbə müd. Əhmədova N.M.

İcra yeri: Ağstafa YTT

a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Useynova N.S.

İcra yeri: Abşeron YTT

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyası

 

1

2

3

4

5

6

7

 

5.4.

Mövzu: Azərbaycanın dəmyə şəraitində taxıl bitkiləri altında torpaqqoruyucu becərmə sisteminin öyrənilməsi

2020

2023

520.0

130.0

Rəhbər: a.e.d. Kərimov.Y.H.

İcraçılar: a.e.d. Kərimov Y.H., k.e.i. İslamzadə T.A., e.i. Qəribova S.A.

 “Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri laboratoriyası

İcra yeri: Qobustan BTS

 

5.5.

Mövzu: Dəmyə şəraitində əkin sahəsi miqyasında dənli bitkilərin məhsuldarlıq göstəriciləri və torpaqların aqrofiziki keyfiyyət xarakteristikaları arasında statistik və geostatistik asılılıqların tədqiqi

2021

2023

405,0

135,0

Rəhbər: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q.

İcraçılar: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q., e.i. Əhmədova Ə.M., k.e.i. Musayeva G.F., k.e.i. Nəsibli A.A., şöbə müd. Zərbəliyev A.G., direktor Əsədullayev Ş.S.

“Torpaq və bitki analizləri” və “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyaları

İcra yeri: Qobustan BTS, Cəlilabad BTS

 

6

YEMÇİLİK PROQRAMI

Problem: Biotik və abiotik amillərin təsirinə davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli yem bitkiləri sortlarının yaradılması, təbii otlaq sahələrinin yaxşılaşdırılması və idarə edilməsi, heyvandarlığın yem bazasının və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

 2020

2024

1042,0

294,0

Rəhbər: şöbə müd. Zeynalov R.N.

 

 

 

 

6.1.

Mövzu: Çoxillik (yonca, xaşa və s.) və birillik (lərgə, gülülcə, soya və s.) yem bitkilərinin genofondunun yaradılması, stres amillərə davamlı, keyfiyyətli və məhsuldar  formaların seçilməsi, yeni sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi

2020

2024

400,0

80,0

Rəhbər: b.ü.f.d. Zamanov A.A.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

6.1.1.

İş: Müxtəlif mənşəli yonca genotiplərinin morfoloji, bioloji və təsərrüfat əlamətlərinin qiymətləndirilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərinin yaradılması

2020

2024

90,0

18,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A.,

şöbə müd. Zeynalov R.N., şöbə müd. Əhmədova N.M., böyük e.i. Rüstəmova T.Y., böyük e.i. Məmmədov M.M.  

İcra yeri: Abşeron YTT, Ağstafa YTT

 

6.1.2.

İş: Soya genotiplərinin morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərin yaradılması

2020

2024

70,0

 14,0

İcraçılar:  şöbə müd. Əhmədova N.M., şöbə müd. Zeynalov R.N., böyük e.i. Rüstəmova T.Y.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

6.1.3.

İş: Lərgə və gülülcə  genotiplərinin morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinin öyrənilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərin yaradılması

2020

2024

80,0

16,0

İcraçılar:  şöbə müd. Əhmədova N.M., şöbə müd. Zeynalov R.N., aqronom Əliyev Ə.A., böyük e.i. Məmmədov M.M.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

6.1.4.

İş: Yem bitkilərinin mədəni və yabanı formalarının genofondunun toplanması, onların təsərrüfat əlamətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadə edilməsi

2020

2024

75,0

15,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A., şöbə müd. Əhmədova N.M.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT

 

6.1.5.

İş: Yeni rayonlaşdırılmış yem bitki sortlarının ilkin toxumçuluğunun təşkili və toxum istehsalı

2020

2024

85,0

17,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A., e.i. Həsənov V.M., şöbə müd. Abdullayev A.A., şöbə müd. Əhmədov Ə.M., e.i. Baxşəliyeva S.S.

İcra yeri: Ağstafa YTT, Tərtər BTS,

Kürdəmir TSS, Abşeron YTT

 

6.2

Mövzu: Respublikanın yay və qış otlaqlarında heyvandarlığın tələbatını yüksək keyfiyyətli yemlə təmin edən yaxşılaşdırma texnologiyalarının işlənməsi və tətbiqi

2021

2023

375,0

125,0

Rəhbər: şöbə müd. Zeynalov R.N.

“Otlaq və biçənəklər” şöbəsi, “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” və  “Torpaq və bitki analizləri” laboratoriyaları

 

1

2

3

4

5

6

7

 

6.2.1.

İş: Abşeron rayonunun suvarılan əkmə otlaqlarında mineral gübrələrin və müxtəlif ot qarışıqlarının otlaq yeminin keyfiyyət göstəricilərinə və məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

150,0

50,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Rüstəmova T.Y., böyük e.i. Vəliyeva S.R.

İcra yeri: Abşeron YTT

 

6.2.2.

İş: Müxtəlif mineral gübrə normalarının Gədəbəy rayonunun az məhsuldar otlaqlarında səthi yaxşılaşdırılmış sahələrinin məhsuldarlığına və yem keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

165,0

55,0

İcraçılar:, a.e.ü.f.d. Adıgözəlov A.M., böyük e.i. Məmmədov M.M., k.e.i. Rəhimli S.Q., lab. müd. Novruzov L.E.

İcra yeri: Gədəbəy DM

 

6.2.3.

İş: Quba rayonunun az məhsuldar yay otlaqlarında səthi yaxşılaşdırma tədbirlərinin otlağın məhsuldarlığına və yem keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

60,0

20,0

İcraçı: a.e.ü.f.d. Seyfəddinov S.Ş.

İcra yeri: Quba rayonu (yay otlaqları)

 

6.3.

Mövzu: Yemlərin keyfiyyət göstəricilərinin, qidalılıq dəyərinin qiymətləndirilməsi və onların yem istehsalı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi və yemlərin hazırlanmasında tətbiqi 

 

2021

2023

267,0

89,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G.

 

“Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyası

 

 

6.3.1.

İş: Yemlərin keyfiyyət göstəricilərinin və ümumi qidalılıq dəyərinin tədqiqi

2021

2023

105,0

35,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., a.e.ü.f.d. Adıgözəlov A.M., k.e.i. Əsgərli İ.C.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

6.3.2.

İş: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsində texnoloji üsullarla hazırlanmış yemlərin (silos, senaj, solomanaj və s.) səmərəliliyinin öyrənilməsi

2021

2023

87,0

29,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., a.e.ü.f.d.  Adıgözəlov A.M., böyük e.i. Useynova N.S.

 

6.3.3.

İş: Dənli paxlalı yem bitkilərinin yemin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

75,0

25,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Useynova N.S., e.i. Nəsibli A.A.

 

İcra yeri: Abşeron YTT

 

Cəmi:

 

 

14225,5

3478,00

 

 

                            Razılaşdırılıb:                                                                         Təsdiq edirəm:                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   

             Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin                                                                              Əkinçilik Elmi Tədqiqat  İnstitutunun                                                                                                                      

             direktoru   ______________ İ.M.Cümşüdov                                                                  direktoru  _____________ F.A.Xudayev

            “ _____ “  ____________________ 2020-ci il                                                               “______”  _______________ 2020-ci il                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 

(elmi-tədqiqat və ya ali təhsil müəssisəsinin adı)

2021-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin mövzu

P L A N I

                                                                                                                                                                                     

Elmi istiqamətlər, problemlər

və tədqiqat mövzuları

İcra müddəti

Planlaşdırılan işlərin smeta dəyəri (min manatla)

Mövzunun elmi rəhbəri, icraçılar, icra edildiyi yer, icraçı şöbə, laboratoriya və ya kafedra

 

Başlanğıcı (il)

Sonu

(il)

Cəmi

2021-ci il

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Proqramlar üzrə rəhbər: a.e.ü.f.d. Xudayev F.A.

 

 

 

1

BUĞDA və ÇƏLTİK PROQRAMI

Problem: İntroduksiya və hibridləşmə yolu ilə buğda və çəltik genofondunun zənginləşdirilməsi, innovativ metodlardan istifadə etməklə bu bitkilərin məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, biotik və abiotik stres  şəraitində stabil məhsul verən, yüksək adaptiv xüsusiyyətlərə malik buğda və çəltik  sortlarının yaradılması

2020

2024

8120,0

1624,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

 

1.1.

Mövzu: Genetik markerlərdən istifadə etməklə yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, biotik və abiotik stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərə malik yeni buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi

2020

2024

1470,0

294,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

”Bitki seleksiyası”, “Bitki fiologiyası və biotexnologiya” şöbələri, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

 

1.1.1.

 

İş: Yerli və introduksiya olunmuş buğda nümunələrinin genetik markerlər əsasında kompleks əlamət və xüsusiyyətlərə görə tədqiqi, ayrı-ayrı əlamətlərə görə donorların müəyyənləşdirilməsi və seleksiyada istifadəsi

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: b.ü.f.d. Təlai C.M.

İcraçılar: b.ü.f.d. Əhmədova F.A., a.e.ü.f.d. Hacıyeva S.K., k.e.i. Əsgərli R.R., b.ü.f.d. Məmmədova S.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R.,

e.i. F.N.Cəfərova

 

İcra yeri: Abşeron YTT

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

İş: Suvarma şəraiti üçün makaron sənayesinin tələblərinə cavab verən, biotik stres amillərinə davamlı, yüksək məhsuldar bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı

 

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: a.e.ü.f.d. Rüstəmov X.N.

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R., a.e.d. Həsənova Q.M., b.ü.f.d. Əhmədov M.Q.

 

İcra yeri: Tərtər BTS

 

1.1.3.

 

İş: Suvarma bölgələri üçün çörəkbişirmə sənayesinin tələblərinə cavab verən, biotik streslərə davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli payızlıq yumşaq buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi

 

2020

2024

210,0

42,0

Məsul icraçı: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Rüstəmov X.N., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.,  a.e.d. Həsənova Q.M.

 

İcra yeri: Tərtər BTS

 

 

1.1.4.

İş: Nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin olunmuş bölgələrin müvafiq aqroekoloji şəraitinə adaptasiya oluna bilən, biotik və abiotik streslərə  davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli payızlıq yumşaq və bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı

2020

2024

 

210,0

 

42,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Xudayev F.A., böyük e.i. İsmayılov T.T., direktor Əsədullayev Ş.S., b.ü.f.d. Hüseynov S.İ., b.ü.f.d. Əzizova N.H.

 

İcra yeri: Cəlilabad BTS

b.ü.f.d. Cahangirov A.A., b.ü.f.d. Həmidov H.N., a.e.ü.f.d. Əhmədov B.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R.

İcra yeri: Qobustan BTS

b.ü.f.d. Mehdiyev M.Q., şöbə müd. Əhmədov N.S., e.i Əsədova S.A., b.e.i. Hacıyeva E.Ə.

İcra yeri: Şəki DM

 

1.1.5.

 

İş: Respublikanın müxtəlif aqroekoloji bölgələrində buğdanın əsas  xəstəliklərinə davamlı genotiplərin müəyyənləşdirilməsi və effektiv davamlı genlərdən istifadə etməklə seleksiya üçün başlanğıc materialın yaradılması

2020

2024

210,0

42,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

İcra yeri: Tərtər BTS, Cəlilabad BTS

böyük e.i. Kərimova Ş.R.

İcra yeri: Qobustan BTS

 

böyük e.i. Aslanova K.K.

İcra yeri: Şəki DM

 

1.1.6.

İş: Respublikanın əsas taxılçılıq bölgələrində buğda aqrosenozunda zərərvericilərin monitorinqinin aparılması, əsas növlərə qarşı davamlı buğda genotiplərinin seçilməsi və inteqrir mübarizə tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi

2020

2024

210,0

42,0

İcraçı: b.ü.f.d. Əzizova N.H.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Tərtər BTS,

Cəlilabad BTS, Qobustan BTS, Şəki DM

 

1.1.7.

 

İş: Müxtəlif aqroekoloji şəraitdə formalaşan buğda genotiplərinin genetik markerlərlə keyfiyyət göstəricilərinin əlaqəsininin tədqiqi və yüksək keyfiyyəti təmin edən donorların seleksiyada istifadəsi

 2020

2024

210,0

42,0

İcraçılar: a.e.d. Həsənova Q.M., Zeynallı J.R.

 

İcra yeri: Tərtər BTS, Cəlilabad BTS,

Qobustan BTS, Şəki DM

 

1.2.

Mövzu: Müxtəlif mənşəli çəltik sort nümunələrinin Azərbaycan şəraitində aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və seleksiya üçün başlanğıc materialının yaradılması

 2020

2024

 

1450,0

 

290.0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abdullayev A.M.

İcraçılar: S.G.Abbasquliyeva, Rzayev T.,

İslamzadə T.A.

“Bitki seleksiyası” şöbəsi, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

İcra yeri: Lənkəran RAEİM

 

1.3.

Mövzu: Yerli və introduksiya olunmuş buğda genotiplərində yüksək məhsuldarlığı və stres amillərinə davamlılığı şərtləndirən morfo-fizioloji, biokimyəvi, aqronomik əlamətlərinin müəyyən edilməsi və buğdanın seleksiyasında istifadəsi

2020

2024

1450,0

290,0

Rəhbər: b.e.d. Allahverdiyev T.İ.

“Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsi, “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyası

 

1.3.1.

İş: Normal su təminatı və abiotik stres

şəraitlərində (quraqlıq, istilik, şoranlaşma) yerli və introduksiya olunmuş buğda genotiplərinin yüksək məhsuldarlıq və davamlılıq xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması

2020

2024

372,5

74,5

İcraçılar: b.e.d. Allahverdiyev T.İ., b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., b.ü.f.d. Zamanov A.A., b.ü.f.d. Təmrazov T.H., b.ü.f.d. Hüseynov S.İ., b.ü.f.d. İbrahimova İ.Q., b.ü.f.d. İbrahimova Ü.F., k.e.i. Cahangirli S.N., dissertant Novruzov L.E.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS, Tərtər BTS; AMEA MBBİ

 

1.3.2.

İş: Biotik stres amillərin normal su təminatı və quraqlıq stresi şəraitində buğda bitkisində morfofizioloji, biokimyəvi və aqronomik əlamətlərə təsirinin və davamlılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2020

2024

357,5

71,5

İcraçılar: b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.e.d. Allahverdiyev T.İ., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., b.ü.f.d. Zamanov A.A., b.ü.f.d. İbrahimova İ.Q., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS, Tərtər BTS; AMEA MBBİ

 

1.3.3.

İş: Dəmyə şəraitində CİMMYT-dən

introduksiya olunmuş buğda genotiplərinin quraqlıq və istilik streslərinə davamlılığına görə qiymətləndirilməsi, əlverişli əlamətlərin seleksiyada istifadəsi  

2020

2024

360,0

72,0

İcraçılar: b.e.d. Allahverdiyev T.İ.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Cəlilabad BTS

 

1.3.4.

İş: İntroduksiya olunmuş buğda germplazmalarının suvarılan və dəmyə şəraitində ekoloji sınaqlarının həyata keçirilməsi, arxitektonikasına, inkişaf tipinə, morfoloji əlamətlərinə, məhsuldarlığına, məhsul komponentlərinə görə qiymətləndirilməsi və fizioloji tədqiqatlar üçün seçilməsi

2020

2024

360,0

72,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Təlai C.M., b.ü.f.d. Əhmədova F.Ə., e.i. Mirzəyeva G.V., b.ü.f.d. Cahangirov A.A., Həmidov H.A.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS

 

1.4.

Mövzu: Müxtəlif buğda genotiplərinin

ekstremal şəraitə adaptasiyasının molekulyar mexanizmlərinin öyrənilməsi və stresə davamlılığına görə sortların qiymətləndirilməsi 

2020

2024

1250

250,0

İcraçılar: b.e.d. Süleymanov S.Y.,

b.e.d. Feyziyev Y.M.  

 

İcra yeri: AMEA MBBİ 

 

1.4.1.

İş: Müxtəlif abiotik stres amillərin yumşaq buğda ( Triticum aestivum L.) genotiplərinin fotosintetik aparatına kompleks təsirinin tədqiqi

2020

2024

1250,0

250,0

İcraçılar: b.e.d. Süleymanov S.Y.,

b.e.d. Feyziyev Y.M.  

 

İcra yeri: AMEA MBBİ 

 

 

1.5.

Mövzu: Hüceyrə mühəndisliyi metodları ilə xloridli duzlaşma və yüksək temperatura qarşı rezistentli buğda sortlarının yaradılması

2020

2024

1250,0

250,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Qaragözov T.H., b.ü.f.d.

Məmmədova M.H.

 

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

 

1.5.1.

İş: Kulturanın yaşından və passaj prosesində differensasiya dərəcəsəsindən asılı olaraq duz stresinin artan təzyiqi fonunda buğdanın yetişməmiş rüşeymindən alınan in vitro izoləedilmiş hüceyrələrin selektiv seçimi, morfogenezin induksiyası və buğda bitkisinin rekonstruksiyası

2020

2024

1250,0

250,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Qaragözov T.H., b.ü.f.d.

Məmmədova M.H.

 

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

1.6.

Mövzu: Ənənəvi seleksiya və biotexnoloji üsulların tətbiqilə yonca bitkisinin quraqlığa davamlılığının öyrənilməsi

2020

2024

1250,0

250,0

“Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsi

İcraçı: b.ü.f.d. Əsədova S.Ş

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

1.6.1.

İş: Quraqlığa davamlılığına görə fərqlənən müxtəlif mənşəli yonca bitkilərinin in vitro kompetentliyinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi  

2020

2024

1250,0

250,0

İcraçı: b.ü.f.d. Əsədova S.Ş.

İcra yeri: AMEA MBBİ

 

1.7.

Mövzu: Bitkilərin streslərə davamlılığının artırılması məqsədilə müxtəlif sistemlərin tətbiqi

2021

2024

930.0

232.5

Rəhbər: Əmrahov N.R.

 

1.7.1.

İş: Hidroponik sistemlər vasitəsilə bitkilərin inkişafının morfofizioloji, biokimyəvi parametrlərinin öyrənilməsi, biotik və abiotik amillərin təsirinin tədqiqi

2021

2024

470.0

117.5

İcraçılar: Əmrahov N.R., Əsgərli R.R.,

Yusifova G.M.

İcra yeri: ƏETİ, BDU

 

1.7.2.

İş: Toxumların stres şəraitinə davamlılığının artırılması üçün kapsullaşdırma texnologiyasının tətbiqi və quraqlığa davamlı toxumların alınması

2021

2024

460.0

115.0

İcraçılar: Xankişiyeva R.F., Axundzadə H-V.N.,

Rəhimli S.Q., Əfəndizadə Ş.A.

İcra yeri: ƏETİ, AMEA RPİ, BDU

 

2

 

ARPA PROQRAMI

Problem: Respublikanın müxtəlif torpaq-iqlim bölgələri üçun stres amillərə davamlı, müsbət təsərrüfat-qiymətli əlamətlərə malik, yazlıq və payızlıq həyat tərzli yemlik  və piyvəlik arpa sortlarının yaradılmasında istifadə olunan  rüşeym plazmaların səmərəliliyinin artırılması

 2020

2024

1782,5

356,5

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

 

2.1.

 

Mövzu: Yüksək məhsuldar, abiotik və biotik stres amillərə davamlı yazlıq və pivəlik arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

 2020

2024

1782,5

356,5

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

 

“Bitki seleksiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri”, “Dənin keyfiyyəti” və “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları  

 

2.1.1.

 

İş: Yüksək məhsuldar, abiotik və biotik stres amillərə davamlı yazlıq arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

 2020

2024

462,5

92,5

Məsul icracı:  a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

İcraçılar: e.i. Labazanova A.M.,  böyük e.i.

Qəribov Z.Ə.,  e.i. Kərimova Ş.R., e.i Əsədova S.A.

 

Icra yeri: Abşeron YTT

 

 

2.1.2.

 

 İş: Suvarma şəraitində abiotik və biotik stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldar pivəlik arpaların seleksiyası üçün başlanğıc materialın və sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili

 2020

2024

460,0

92,0

Məsul icracı: direktor Həşimova H.C.

Icraçlar: a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R. a.e.d. Həsənova Q.M., e.i. Abbasov V.Ə.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

2.1.3.

 

İş: Nəmliklə az təmin olunmuş dəmyə bölgələrdə becərmək üçün quraqlığa tolerantlı, yüksək keyfiyyət və məhsuldarlığa malik tezyetişən arpa sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi  

 2020

2024

460,0

92,0

Məsul iraçı: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

Icraçılar: a.e.ü.f.d. Əhmədov B.M.,  a.e.d. Həsənova Q.M., e.i. Labazanova A.M., böyük e.i. Kərimova Ş.R.

İcra yeri: Qobustan BTS

 

böyük e.i. Şərbətov S.M., a.e.d. Həsənova Q.M.

İcra yeri: Cəlilabad BTS

 

şöbə müdiri Əhmədov N.S., a.e.ü.f.d.

İbrahimov E.R.,  a.e.d. Həsənova Q.M.

İcra yeri: Şəki DM

 

2.1.4.

İş: Şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarda becərilmək üçün duzatolerantlı, yüksək keyfiyyət və məhsuldarlığa malik intensiv tipli arpa sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi 

 2020

2024

400,0

80,0

Məsul iraçı: a.e.ü.f.d. Novruzlu Q.A.

Icraçılar: e.i. Labazanova A.M., a.e.d.

Həsənova Q.M., a.e.ü.f.d. Hacıməmmədov İ.M., b.ü.f.d. Əzizova N.H.

 

İcra yeri: Kürdəmir TB

 

 

3

QARĞIDALI PROQRAMI

Problem: Qarğıdalının rüşeyim plazmasının yaxşılaşdırılması, stres amillərə davamlı, tezyetişən, yüksək məhsuldar yeni sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

 2020

2024

1550,0

310,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə.

 

3.1.

Mövzu: Azərbaycanın dəmyə şəraitinə adaptasiya olunan tezyetişən, yüksək məhsuldar  qarğıdalı xətlərinin seçilib saflaşdırılması, yeni sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

2020

2024

1550,0

310,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə.

 

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası”, “Bitki fiziologiyası və biotexnologiya”, “Bitki seleksiyası” şöbələri, “Torpaq və bitki analizləri”, “Dənin keyfiyyəti”, “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət”  laboratoriyaları

 

3.1.1.

İş: Azərbaycanın iqlim şəraitinə adaptasiya olunan tezyetişən, yüksək məhsuldar yeni qarğıdalı, sort və hibridlərin yaradılması və fermer təsərrüfatlarında tətbiqi

 

2020

 

2024

 

510,0

 

102,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Şərbətov F.V., Sofiyev H.S., b.ü.f.d. Məmmədova S.M., b.ü.f.d. Abdulbaqiyeva S.A., a.e.ü.f.d. İbrahimov E.R.

İcra yeri: Zaqatala BTS

 

3.1.2.

  İş: Şəki-Zaqatala bölgəsinin nəmliklə təmin olunmuş dəmyə  şəraitində keyfiyyətli, yüksək məhsuldar qarğıdalı sort və hibridlərin kompleks becərmə texnologiyasının işlənib hazırlanması

 

2020

 

2024

 

510,0

 

102,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Dünyamalıyev S.Ə., a.e.ü.f.d. Hacıməmmədov İ.M.,  , böyük e.i. Hətəmov X.R.

 

İcra yeri: Zaqatala BTS

 

3.1.3.

İş: Azərbaycanın yerli qarğıdalı rüşeyim plazmasında sitoplazmatik erkək sterilliyin (SES) testerlərlə təsbiti, genetik markerlərlə heterotik qrupların təyini və seleksiya üçün başlanğıc material kimi tətbiqi

 

2020

 

2024

 

530,0

 

106,0

İcraçı: böyük e.i. Məmmədova H.R.

İcra yeri: Zaqatala BTS. Abşeron YTT

 

4

ƏRZAQ PAXLALILARI PROQRAMI

Problem: Noxud və mərcimək genofondunun yeni nümunələrlə zənginləşdirilməsi, biotik və abiotik stres amillərə davamlı, yüksək adaptiv xüsusiyyətli, keyfiyyətli və məhsuldar sortların yaradılması

 

2020

 

2024

 

925,0

 

185,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Şərbətov F.V.

 

4.1.

Mövzu: Respublikanın müxtəlif bölgələrində  stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldarlığa və texnoloji göstəricilərə malik, yeni noxud və mərcimək sortlarının yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi

2020

2024

925,0

185,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Şərbətov F.V.

“Bitki seleksiyası”, “Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbələri, “Dənin keyfiyyəti”, “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət” laboratoriyaları

 

4.1.1.

İş: Genofondda  toplanmış və İCARDA-dan introduksiya olunmuş noxud və mərcimək nümunələrindən istifadə etməklə Respublikanın müxtəlif bölgələri üçün stres amillərə davamlı, yüksək məhsuldarlığa, texnoloji göstəricilərə malik yeni sortların yaradılması

 

2020

 

2024

 

464,5

 

92,9

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Şərbətov F.M., b.ü.f.d.

Mirzəyev R.S., b.ü.f.d. Cahangirov A.A., b.ü.f.d. Məmmədov H.İ., e.i. Cümşüdova H.K.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS 

 

4.1.2.

İş: Biotik və abiotik amillərə davamlı, yüksək morfoloji, fizioloji və aqronomik göstəricilərə malik yeni noxud və mərcimək sortlarının yaradılması   

 

2020

 

2024

 

460,5

 

92,1

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Şərbətov F.V., b.ü.f.d.

Mirzəyev R.S., b.ü.f.d. Cahangirov A.A., b.ü.f.d. Məmmədov H.İ., e.i. Cümşüdova H.K.

 

İcra yeri: Abşeron YTT, Qobustan BTS, Cəlilabad BTS 

 

5

DAVAMLI ƏKİNÇİLİK VƏ BİTKİ DİVERSİFİKASİYASI PROQRAMI

Problem: Təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının və keyfiyyətinin yüksəldilməsi

2021

2023

2376,0

682.0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y.

 

5.1.

Mövzu: Bölgələr üzrə əkinçilikdə innovativ becərmə texnologiyalarının elmi və praktiki əsaslarının işlənməsi

2021

2023

651,0

217,0

Rəhbər:  a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y. 

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri” laboratoriyası 

 

5.1.1.

İş: Abşeronun suvarma şəraitində bioloji müxtəlifliyi təmin edən qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsinin bitkilərin məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsiele

2021

2023

138,0

46,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abdullayeva Z.M., a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y., a.e.ü.f.d. Əhmədov Ş.H., a.e.ü.f.d. Məmmədova P.M.

İcra yeri: Abşeron YTT

 

5.1.2.

İş: Qarabağ düzənliyi şəraitində yeni yaradılmış taxıl sortlarının tirəli səpin texnologiyası ilə öyrənilməsi

2021

2023

133,5

44,5

İcraçılar: böyük e.i. Seyidov N.M., a.e.ü.f.d. Rzayev M.Y., a.e.ü.f.d.  Abdullayeva Z.M., böyük e.i. Zamanova R.M., k.e.i. Feyzullayev H.M., aqronom Məhərrəmov M.H.

İcra yeri: Tərtər BTS

 

5.1.3.

İş: Aran bölgəsinin suvarılan torpaqlarında müxtəlif əkin sxemlərinin sorqo bitkisinin yaşıl yem və dən məhsuldarlığına təsirinin elmi əsaslarla öyrənilməsi

2021

2023

126,0

42,0

İcraçılart: böyük e.i. Kazımov Q.A., şöbə müdiri Əhmədov Ə.M.

 

İcra yeri: Kürdəmir TSS

 

5.1.4.

İş: Gəncə-Qazax bölgəsinin dəmyə və suvarılan torpaqlarında birillik taxıl otları və paxlalı bitkilərin qarışıq səpinlərinin becərmə texnologiyasının öyrənilməsi, onların torpağın fiziki keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında rolu

2021

2023

124,5

41,5

Məsul icraçı: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q.

İcraçılar: böyük e.i. Kazımov Q.A., e.i. Əhmədova Ə.M., k.e.i. Məmmədov Z.Ə.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Gədəbəy DM

 

5.1.5.

İş: Şəki-Zaqatala bölgəsində yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı tütün sortlarının yaradılması və ilkin toxumçuluğunun təşkili

2021

2023

129,0

43,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Abbasov B.H., a.e.ü.f.d. Əliyeva Ə.İ., a.e.ü.f.d. Abdullayeva N.M

İcra yeri: Zaqatala BTS

 

böyük e.i. Quliyeva S.A., böyük e.i. Kazımov Q.A.

İcra yeri: Şəki DM 

 

5.2.

Mövzu: Ekoloji təmiz məhsul alınmasını təmin edən üzvi-bioloji əkinçiliyin əsas elementlərinin tədqiqi

2020

2023

440.0

110.0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Zamanova R.M., şöbə müd. Əhmədova N.M., direktor Zeynalov Ş.Ə., k.e.i. Labazanova A.M., Xankişiyeva R.F.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Gədəbəy DM

 

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi

 

5.3.

Mövzu: Əkin dövriyyəsi tarlasında soyanın becərilməsinə daxil olan əsas elementlərin tədqiqi

2020

2023

360.0

90.0

İcraçılar: böyük e.i. Kazımov Q.A., şöbə müd. Əhmədova N.M.

İcra yeri: Ağstafa YTT

 

a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Useynova N.S.

İcra yeri: Abşeron YTT

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyası

 

5.4.

Mövzu: Azərbaycanın dəmyə şəraitində taxıl bitkiləri altında torpaqqoruyucu becərmə sisteminin öyrənilməsi

2020

2023

520.0

130.0

Rəhbər: a.e.d. Kərimov.Y.H.

İcraçılar: a.e.d. Kərimov Y.H., k.e.i. İslamzadə T.A., e.i. Qəribova S.A.

 

“Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsi, “Torpaq və bitki analizləri laboratoriyası

İcra yeri: Qobustan BTS

 

5.5.

Mövzu: Dəmyə şəraitində əkin sahəsi miqyasında dənli bitkilərin məhsuldarlıq göstəriciləri və torpaqların aqrofiziki keyfiyyət xarakteristikaları arasında statistik və geostatistik asılılıqların tədqiqi

2021

2023

405,0

135,0

Rəhbər: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q.

İcraçılar: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q., e.i. Əhmədova Ə.M., k.e.i. Musayeva G.F., k.e.i. Nəsibli A.A., şöbə müd. Zərbəliyev A.G., direktor Əsədullayev Ş.S.

“Torpaq və bitki analizləri” və “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyaları

İcra yeri: Qobustan BTS, Cəlilabad BTS

 

6

YEMÇİLİK PROQRAMI

Problem: Biotik və abiotik amillərin təsirinə davamlı, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli yem bitkiləri sortlarının yaradılması, təbii otlaq sahələrinin yaxşılaşdırılması və idarə edilməsi, heyvandarlığın yem bazasının və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi

 2020

2024

1042,0

294,0

Rəhbər: şöbə müd. Zeynalov R.N.

 

 

 

 

6.1.

Mövzu: Çoxillik (yonca, xaşa və s.) və birillik (lərgə, gülülcə, soya və s.) yem bitkilərinin genofondunun yaradılması, stres amillərə davamlı, keyfiyyətli və məhsuldar  formaların seçilməsi, yeni sortların yaradılması, ilkin toxumçuluğunun təşkili və tətbiqi

2020

2024

400,0

80,0

Rəhbər: b.ü.f.d. Zamanov A.A.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

 

6.1.1.

İş: Müxtəlif mənşəli yonca genotiplərinin morfoloji, bioloji və təsərrüfat əlamətlərinin qiymətləndirilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərinin yaradılması

2020

2024

90,0

18,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A.,

şöbə müd. Zeynalov R.N., şöbə müd. Əhmədova N.M., böyük e.i. Rüstəmova T.Y., böyük e.i. Məmmədov M.M.  

İcra yeri: Abşeron YTT, Ağstafa YTT

 

6.1.2.

İş: Soya genotiplərinin morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərin yaradılması

2020

2024

70,0

 14,0

İcraçılar:  şöbə müd. Əhmədova N.M., şöbə müd. Zeynalov R.N., böyük e.i. Rüstəmova T.Y.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

6.1.3.

İş: Lərgə və gülülcə  genotiplərinin morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərinin öyrənilməsi, müxtəlif üsullardan istifadə etməklə yeni sort və hibridlərin yaradılması

2020

2024

80,0

16,0

İcraçılar:  şöbə müd. Əhmədova N.M., şöbə müd. Zeynalov R.N., aqronom Əliyev Ə.A., böyük e.i. Məmmədov M.M.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT, Abşeron YTT

 

6.1.4.

İş: Yem bitkilərinin mədəni və yabanı formalarının genofondunun toplanması, onların təsərrüfat əlamətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadə edilməsi

2020

2024

75,0

15,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A., şöbə müd. Əhmədova N.M.

 

İcra yeri: Ağstafa YTT

 

6.1.5.

İş: Yeni rayonlaşdırılmış yem bitki sortlarının ilkin toxumçuluğunun təşkili və toxum istehsalı

2020

2024

85,0

17,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Zamanov A.A., e.i. Həsənov V.M., şöbə müd. Abdullayev A.A., şöbə müd. Əhmədov Ə.M., e.i. Baxşəliyeva S.S.

İcra yeri: Ağstafa YTT, Tərtər BTS,

Kürdəmir TSS, Abşeron YTT

 

6.2

Mövzu: Respublikanın yay və qış otlaqlarında heyvandarlığın tələbatını yüksək keyfiyyətli yemlə təmin edən yaxşılaşdırma texnologiyalarının işlənməsi və tətbiqi

2021

2023

375,0

125,0

Rəhbər: şöbə müd. Zeynalov R.N.

“Otlaq və biçənəklər” şöbəsi, “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” və  “Torpaq və bitki analizləri” laboratoriyaları

 

6.2.1.

İş: Abşeron rayonunun suvarılan əkmə otlaqlarında mineral gübrələrin və müxtəlif ot qarışıqlarının otlaq yeminin keyfiyyət göstəricilərinə və məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

150,0

50,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Rüstəmova T.Y., böyük e.i. Vəliyeva S.R., e.i. Zeynalzadə M.İ.

İcra yeri: Abşeron YTT

 

6.2.2.

İş: Müxtəlif mineral gübrə normalarının Gədəbəy rayonunun az məhsuldar otlaqlarında səthi yaxşılaşdırılməş sahələrinin məhsuldarlığına və yem keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

165,0

55,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Hacıməmmədov İ.M., a.e.ü.f.d. Adıgözəlov A.M., böyük e.i. Məmmədov M.M., k.e.i. Rəhimli S.Q.

İcra yeri: Gədəbəy DM

 

6.2.3.

İş: Quba rayonunun az məhsuldar yay otlaqlarında səthi yaxşılaşdırma tədbirlərinin otlağın məhsuldarlığına və yem keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

60,0

20,0

İcraçı: a.e.ü.f.d. Seyfəddinov S.Ş.

İcra yeri: Quba rayonu (yay otlaqları)

 

6.3.

Mövzu: Yemlərin keyfiyyət göstəricilərinin, qidalılıq dəyərinin qiymətləndirilməsi və onların yem istehsalı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi və yemlərin hazırlanmasında tətbiqi 

2021

2023

267,0

89,0

Rəhbər: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G.

 

“Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyası

 

 

6.3.1.

İş: Yemlərin keyfiyyət göstəricilərinin və ümumi qidalılıq dəyərinin tədqiqi

2021

2023

105,0

35,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., a.e.ü.f.d. Adıgözəlov A.M., böyük e.i. Əliyeva S.C., k.e.i. Əsgərli İ.C.

 

6.3.2.

İş: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsində texnoloji üsullarla hazırlanmış yemlərin (silos, senaj, solomanaj və s.) səmərəliliyinin öyrənilməsi

2021

2023

87,0

29,0

İcraçılar: a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., a.e.ü.f.d.  Adıgözəlov A.M., böyük e.i. Useynova N.S.

 

6.3.3.

İş: Dənli paxlalı yem bitkilərinin torpağın və yemin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi

2021

2023

75,0

25,0

İcraçılar: b.ü.f.d. Hümmətov N.Q., a.e.ü.f.d. Abbasquliyeva S.G., böyük e.i. Useynova N.S., k.e.i. Nəsibli A.A.

 

İcra yeri: Abşeron YTT

 

Cəmi:

 

 

16725.5

3684.0

 

 

                                                                                                                                                   

Əkinçilik ET İnstitutunun şöbə və laboratoriyaları üzrə yarımillik nəşrlər, çıxışlar, konfranslarda iştirak və fermer təsərrüfatlarına köməklik haqqında MƏLUMAT

(2021)

 

Çıxışlar

               Elmi əsərlər

Fer-mer təsər-rüfat-larına kö-mək-lərin sayı

Kon-frans və tədbir-lərdə iştirak edən əmək-daş-ların sayı

Şöbə və laboratoriyalar

 

TV və ra-dio

İnter-net səhifə

Xarici mətbuat

    Yerli

 mətbuat

Kitab

və ya

kitabça

 

Mo-

noq-

ra-fiya

Mə-qalə

Elmi əsərlər məc-muəsi

Töv-siyə

Te-zis

Pla-kat

Buk-let

 

 

İmpakt faktor

Qəzet

 

Jurnal

    Qəzet

 Jurnal

1.

Bitki seleksiyası şöbəsi

3

18

 

7

1

1

2

 

 

2

 

1

6

1

 

 

8

2.

Bitki fiziologiyası və biotexnologiyası şöbəsi

 

10

 

10

2

2

 

 

 

4

 

2

13

 

1

1

3

3.

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası şöbəsi

 

 

 

3

 

2

 

 

3

1

 

6

 

4

4

 

5

5

3

4.

Otlaq və biçənəklər şöbəsi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

5

2

5.

Dənin  keyfiyyəti laboratoriyası

 

8

 

4

 

 

1

 

 

5

 

1

 

 

 

 

 

6.

Torpaq və bitki analizləri laboratoriyası

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

5

7.

Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət laboratoriyası

 

12

 

5

1

 

 

1

 

2

 

 

2

 

4

16

3

8.

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti laboratoriyası

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10

5

9.

Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi laboratoriyası

3

20

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

50

4

10.

Təsərrüfat şöbəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

İnstitut üzrə cəmi:

7

72

 

30

4

5

7

3

 

22

 

12

26

1

11

93

33

 

Əkinçilik ET İnstitutunun 2020-ci ilə dair  fəaliyyəti haqqında 

M Ə L U M A T

Çıxışlar

Elmi əsərlər

Fermer təsərrü-fatlarına köməklərin sayı

Konfrans və tədbirlərdə iştirak edən əməkdaşların sayı

Televiziya

və radio çıxışlar

Xarici mətbuat

Yerli mətbuat

Kitab və ya

kitabça

 

Monoqrafiya

Məqalələr

Elmi əsərlər məcmuəsi

Tövsiyə

Tezis

Plakat

Buklet

 

 

Qəzet

Jurnal

 

Qəzet

 

Jurnal

24

1

16

5

13

2

1

34

18

14

24

 

2

32

39

HAZIR Qarabaşaq Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Uzunlifli Kətan Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Yağlı Kətan Bitkisinin Becərilməsinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Qarğidalinin Dən Üçün i̇ntensi̇v Texnologi̇ya i̇lə Becəri̇lməsi̇nə Dai̇r by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Tütün kitabca 2021 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Tütün kitabca 2021 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

Hazir Buğda Bi̇tki̇si̇ni̇n Böyümə Və i̇nki̇şaf Fazalari-metodiki Tövsiyyə-2 by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Qarğıdalı Bitkisinin Becərilmə Texnoloqiyasına Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

HAZIR Yumşaq Buğdalarin Çörək Keyfiyyətinə Dair by Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu on Scribd

© 2020 Əkinçilik ETİ