Elmi kitabxana

ƏETİ-nin elmi kitabxanası 1951-ci ildə yaradılmışdır. Fondda 28259-dan artıq kitab vardır. Kitabxana fondu biologiya və k/t sahəsindəki elmi kitablarla zəngin olub,  ümumi fonda institutun elmi məcmuələri, dissertasiyalar və hesabatlar daxildir. Kitabxanada biblioqrafik məlumat bazası mövcuddur. Kitabxanada seleksiya, genetika, k/t  biologiyası, toxumçuluq, bitkiçilik, ümumi əkinçilik, torpaqşünaslıq, aqrokimya, bitki fiziologiyası, molekulyar biologiya, biofizika, biokimya, bitki mühafizəsi və başqa sahələrə aid biblioqrafik materiallar, referativ jurnallar toplanmışdır. Elmi kitabxana vaxtaşırı respublikada çap edilən "Azərbaycan Aqrar Elmi", AMEA-nın bioloiya və tibb elmləri seriyasına dair Xəbərlər elmi jurnallarının, eləcə də Macarıstanda çap edilən "Cereal Research Communications", Beynəlxalq Bitki Genetik Ehtiyatları     İnstitutunun "İssues in Genetic Resources",  ICARDA-nın  "Seed INFO", "Caravan" elmi jurnallarını və CIMMYT-in "Новости ЦAЗ" informasiya bülletenlərini, Rusiyada çap olunan əksər jurnalları (“Физиология растений”, “Почвоведение”, “Агрохимия”, “Селекция и Семеноводство”, “Земледелие”, “Защита и карантин растений”, “Аграрная Наука”) alır.

NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ - 2022  

 Kitabxanaya daxil olan ədəbiyyatlar:

 

 1. “Buğdanın quraqlığa davamlılığının fizioloji əsasları”, Monoqrafiya, İSBN 978-9952-38-097-2. Qanun nəşriyyatı, 2022 (2 ədəd).
 2. Совершенствование систем почвозащитной обработки почвы в эрозионноопасных агроландшафтах Азербайджана. (Azərbaycanın eroziya təhlükəli aqrolandşaftlarında torpaqqoruyucu becərmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi), Монография/ İSBN 978-9952-38-095-8/ Qanun nəşriyyatı, Bakı-2022, 344 səh., (1 ədəd).
 3. Xarici ölkələrdə ali təhsil alan və yaşayıb-işləyən azərbaycanlı ziyalılar (I kitab), İSBN 978-9952-38-261-7/, Qanun Nəşriyyatı, 2022 (5 ədəd).

 

Yerli jurnallar:

 

 1. Azerbaijan National Academy of Sciences Transactions of the İnstitute of Molecular Biology and Biotechnologies (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Əsərləri),

Volume 5, AMEA-nın “ELM” nəşriyyatı,  2021, (1 ədəd).

 1. Suvarma bölgələri üçün yaradılmış yumşaq və bərk buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (200 ədəd).
 2. Dağlıq bölgələri üçün yaradılmış yumşaq buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (200 ədəd).
 3. Dəmyə bölgələri üçün yaradılmış yumşaq və buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (100 ədəd).
 4. Suvarma bölgələri üçün yaradılmış yumşaq və bərk buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (200 ədəd).
 5. Suvarma və dəmyə üçün becərilən arpa sortları, Bakı 2021, (200 ədəd).
 6. Dəmyə bölgələri üçün yaradılmış yumşaq və bərk buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (100 ədəd).
 7. Dağlıq və dağətəyi bölgələri üçün yaradılmış yumşaq və bərk buğda sortları haqqında məlumat, Bakı 2021, (90 ədəd).
 8. Journal of life sciences and biomedicine (Həyat elmləri və biotibb jurnalı), İSSN 2710-4915 (Print), İSSN 2710-3447 (Online), Volume 4(77), №1/2022, Elm Nəşriyyatı, 2022, (2 ədəd).

 

Yerli qəzetlər

“Respublika”, “Azərbaycan”, “Dərələyəz”, “Kənd həytı”, “Xalq qəzeti”, “Yeni Azərbaycan”, “Səs”, “Dərələyəz”, “Aqro info”.

 

Bukletlər

 1. Dəmyə bölgələri üçün yaradılmış yumşaq buğda sortu “Baba 75”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 2. Yumşaq buğda sortu “Qızıl buğda”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 3. Arpa sortu “Qüdrətli 48”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 4. Yumşaq buğda sortu “Fərəhim”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 5. Arpa sortu “Sadiq”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 6. Yumşaq buğda sortu “Əsgəran”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 7. Bərk buğda soru “Fərəhim”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 8. Yumşaq buğda sortu “Murov-2”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 9. Bərk buğda soru “Dəyirman”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 10. Yumşaq buğda sortu “Cumhuriyyət-100”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 11. Yumşaq buğda sortu “Qırmızıgül-1”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 12. Yumşaq buğda sortu “Altun-2”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 13. Yumşaq buğda sortu “Qobustan”, Bakı 2021, (200 ədəd,)
 14. Yumşaq buğda sortu “Mətin”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 15. Yumşaq buğda sortu “Səma”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 16. Bərk buğda soru “Bərəkətli-95”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 17. Yumşaq buğda sortu “Səba-2”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 18. Yumşaq buğda sortu “Onur”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 19. Yumşaq buğda sortu “Əsəd-80”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 20. Yumşaq buğda sortu “Xəzri”, Bakı 2021, (200 ədəd),
 21. Arpa sortu “Qarabağ-33”. Bakı 2021, (200 ədəd),
 22. Yumşaq buğda sortu “Tunc” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 23. Yumşaq buğda sortu “Ləyaqətli-80” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 24. Yumşaq buğda sortu “Aran” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 25. Arpa sortu “Dəyanətli” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 26. Arpa sortu “Qarabağ-22” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 27. Arpa sortu “Cəlilabad -19” , Bakı 2021, (200 ədəd),
 28. Bərk buğda soru “Zəngəzur” ,Bakı 2021, (200 ədəd),
 29. Bərk buğda soru “Göytəpə” , Bakı 2021, (200 ədəd).

 

Avtoreferatlar

 

 1. Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində spirtlərin və naften karbohidrogenlərinin oksidləşdirici çevrilməsinin elmi əsasları, İxtisas: 2316.01, Bakı-2022, (1 ədəd).
 2. [Ce(Sm) Se sisteminin mürəkkəb yarımkeçirici kristallarında kinetik hadisələr, İxtisas: 2220.01, Bakı-2022 (1 ədəd).
 3. CuGaln2Se5, Ga5ln1.5Se3, Cu3SeTe və CulnZnSe3 yarımkeşiricilərinin quruluş xüsusiyyətləri və elektrofiziki xassələri, İxtisas: 2220.01, Bakı-2022, (1 ədəd).
 4. Gilgilçay hövzəsi torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi, İxtisas: 2511.01, Bakı-2022, (1 ədəd).
 5. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda kəhrizlərin bərpası və səmərəliliyinin araşdırılması, İxtisas: 3103.02, Bakı-2022, (1 ədəd).
 6. Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidənqurulması layihəsinin təsir zonasındakı suvarılna torpaqların istifadəsinin səmərəliliyinin artırılması yolları (Xızı, Siyəzən, Şabran rayonları timsalında), İxtisas: 3103.02, Bakı-2022, (1 ədəd).
 7. Mövcud örtülü üfüqi drenaj sistemlərinin müasir vəziyyəti və onların səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları, İxtisas 3103.02, Bakı-2022, (1 ədəd).
 8. Müxtəlif saxlanma texnologiyasının faraon (coturnıx coturnıx) bildirçinlərinin məhsuldarlığına və ətin keyfiyyətinə təsirinin müqayisəli tədqiqi, İxtisas: 3110.03, Bakı-2022, (1 ədəd).

 

Elmi kitabxananın fondu 30.619  ədəd kitab, jurnal, tövsiyə, avtoreferat

 və 30.609 bukletdən ibarətdir.

 

   
   
© 2020 Əkinçilik ETİ