Əməkdaşlıq

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində bağlanmış müqavilələr

 

 

 

Müqavilənin adı

 

 

Tərəflər

 

Məqsəd

 

Tarix

1.

Elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və Rusiyanın P.P. Lukyanenko adına Krasnodar ET Kənd Təsərrüfatı Elmi-tədqiqat  İnstitutu

Dənli bitkilərin, qarğıdalı və çoxillik otların seleksiya, toxumçuluq və sort aqrotexnikası sahəsində sıx elmi əməkdaşlığın qurulması.

01.08.2011

2.

Texniki Əməkdaşların  Material Dəyişimi Təlimi haqqında əməkdaşlıq müqaviləsi

Türkiyyə Cumhuriyyəti Qida, Kənd Təsərrüfatı və Heyvandarlıq Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutu və Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Bitki İslahı və Toxumçuluq mövzularına uyğun  “Texniki Əməkdaşların Material Dəyişimi Təlimi” mövzusunda əməkdaşlığın təyini.

25.04.2012

3.

Əməkdaşlıq haqqında üçtərəfli müqavilə

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu, Əkinçilik ET İnstitutu, “Şelkovo Aqroxim” Səhmdar Cəmiyyəti

1.1    Davamlı və ekoloji əkinçilik mədəniyyəti elementlərinin tətbiqi və həyata keçirilməsi. İntensiv əkinçilik komponentlərinin istifadəsi. Torpağın münbitliyinin qorunması və artırılması. İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsi yolu ilə fermerlərin biliklərinin artırılması. Nümayiş təsərrüfatlarının yaradılması, rəqəmsal kənd təsərrüfatının inkişafı. Tərəflərin qarşılıqlı maraqlarını təmsil edən aqrar  istehsalın digər məqsədləri.

1.2  Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, tərəflərin ixrac potensialının artması, istehsal olunan məhsulların və tətbiq olunan texnologiyaların müasir dünya təcrübəsi tələblərinə tam uyğunluğu (ISO, Codex, Alimentarius, HACCP, ISO, GAP, TUV və s.).

25.12.2018

4.

Elmi-Texnki Əməkdaşlıq

Əkinçilik ET İnstitutu və Fransa Respublikası Berjerak Toxum və Seleksiya şirkəti (BSB)

Tütünün yetişdirilməsi, toxum istehsalı və çeşidli aqrotexnologiyası sahəsində sıx elmi əməkdaşlıq yaratmaq.

11.03.2019

5.

Əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və Türkiyə Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları və Siyasətləri Baş Direktorluğu Şərqi Aralıq Dənizi Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatı İnstitutu (DATAEM)

 

Azərbaycanda hibrid qarğıdalı seleksiyasına dair nəzəri və praktiki təlimlər
çərçivəsində elmi tədqiqat və təlim proqramlarının dəstəklənməsi və təşviqi üçün bilik və təcrübə mübadiləsi.

12.07.2019

6.

Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsi

Əkinçilik ET İnstitutu və Fransa, Berjerak Toxum və Seleksiya şirkəti (BSB)

 

Ətirli tütün sortlarının Azərbaycan
şəraitində qiymətləndirilməsi, müasir buxarla qurudulan ətirli tütün sortlarının seleksiyası üçün coğrafi mənşəli nümunələrdən ibarət ilkin materialın yaradılması, tütünçülük (şitillərin və sortların becərilməsi, yarpaqların qurudulması) üzrə elmi və texniki kadrların hazırlanması, təlimlərin                 və məsləhət xidmətinin həyata keçirilməsi.

12.07.2019

7.

Elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və İnnovasiya-istehsalat  aqroşirkəti “Otbor”MMC

1.1      Azərbaycan Respublikasında becərmə şəraitinə uyğunlaşmış müxtəlif vegetasiya qrupları və istifadə istiqamətinə malik rəqabət qabiliyyətli qarğıdalı hibridlərinin yaradılması məqsədilə elmi potensialın əməkdaşlığı əsasında birgə elmi fəaliyyətdir.

1.2. Hibridlərin və valideyin formalarının ekoloji sort sınaqları - yeni və rayonlaşdırılmış hibridlərin ana formaları olan sadə, steril qarğıdalı hibridləri.

1.3. Yeni hibridlərin və onların ilkin formalarının sınaqdan keçirilməsi ilə bağlı təcrübə və məlumat mübadiləsi.

22.07.2019

8.

Əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və Özbəkistan Respublikası BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Layihə rəhbəri professor, Azərbaycanda ekspert qismində iştirak edəcək Əziz Nurbəyov  

Azərbaycanda konservasiyalı kənd təsərrüfatının tətbiqinin mövcud vəziyyəti, perspektivləri və inkişaf etdirilməsi imkanlarının müəyyən edilməsinə dair nəzəri və praktiki təlimlər vermək.

18.10.2019

9.

Yaradıcı əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Tərəflər arasında inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi, elmi-texniki, kadr, innovativ, istehsal potensialının qarşılıqlı dəstəklənməsi və inkişafı, sosial-iqtisadi problemlərin həllini təmin etmək, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması və saxlanılması.

14.11.2019

 

KTN-nin strukturuna daxil olan institutlarla bağlanmış müqavilələr

 

1.

Əməkdaşlıq müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 

1.1.Universitet və institutun doktorant və dissertantlarına birgə dissertasiya
mövzularının müəyyən edilməsi, razılaşdırılması və elmi rəhbərlə təmin edilməsi;

1.2.Universitet və İnstitut arasında Ümumi əkinçilik, Bitkiçilik, Seleksiya və toxumçuluq, Bitki mühafizəsi sahələrində qarşılıqlı maraq doğuran mövzular və innovasiyalar üzrə əlaqələndirilmiş birgə elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi;

1.3.Universitetin elmi-pedaqoji heyətinin, bakalavriat, magistrant, doktorant və
dissertantlarının institutun müvafiq şöbə, laboratoriya, təcrübə sahələri, arxiv və
kitabxanasından istifadə etməklə, ixtisasartırma, elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat, çöl təcrübələri və staj keçmələrinin təşkili;

1.4.Birgə aparılacaq elmi-tədqiqatlardan əldə olunan nailiyyətlərə dair hər iki tərəfin
təşkilatçılığı əsasında nümayiş sahələrinin yaradılması və təcrübə sahələrinə
səfərlərin təşkili;

1.5.İnstitut tərəfindən yaxşılaşdırılmış və yeni alınmış sortların ADAU-nun Tədris-
təcrübə təsərrüfatında magistrant və doktorantlar tərəfindən sınaq və təcrübələrdə
istifadə olunması.

23.08.2018

2.

Əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və Heyvandarlıq ET İnstitutu

1.1.Yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması;

1.2.Əlaqəli elm sahələrində qarşılıqlı maraq doğuran mövzular və innovasiyalar üzrə elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi;

1.3.Məhsul İstehsalı və emalı sektorunun formalaşdırılması üçün müxtəlif
sahələr üzrə müasir innovativ intensiv texnologiyaların tətbiqinin elmi
əsaslarının işlənməsi.

05.12.2018

3.

Birgə əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Beyləqan Regional Aqrar Elm Və İnnovasiya Mərkəzi

Əkinçilik ET İnstitutunun mandatına daxil olan bitkilərlə aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə ediləcək yeni sort və texnologiyaların tətbiqi və ölkədə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına nümayiş etdirilməsi, birgə qiymətləndirilməsi, yayımı, elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlərin keçirilməsi, kadr hazırlığı, tədqiqat prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, informasiya məsləhət xidmətinin göstərilməsi

28.03.2019

 

Özəl bölmələrlə bağlanmış müqavilələr

 

1.

Birgə əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu, Ema MMC, Yalama Agropark MMC

1.1.Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşlarının Ema MMC və Yalama
Agropark MMC-yə məxsus olan ərazilərində Yalama Agropark MMC-nin
sifarişi ilə yetişdirilən şəkər çuğunduru və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin
becərilməsi üçün lazımı aqrotexniki və mühafizə tədbirlərinin aparılmasına dair
məsləhət və tövsiyələrin verilməsi kimi servis xidmətinin göstərilməsi;

1.2.İnstitutda aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə edilən yeni sort və
texnologiyaların tətbiqinin nümayiş etdirilməsi, qiymətləndirilməsi, yayımı,
elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlərin birgə keçirilməsi;

1.3.İnstituta Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti (DFNX) və Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi tərəfindən təqdim olunmuş yeni gübrə, aqrokimyəvi maddə və
pestisidlərin sınağının Ema MMC və Yalama Agropark MMC -yə məxsus olan
ərazilərdə yetişdirilən müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərində tətbiq edilməsi, İnstitutun laboratoriyalarında torpaq və suyun aqrokimyvi analizi, dəninin
keyfiyyətinin analizi, bitkilərdə müşahidə olunan zərərli orqanizmlərin (xəstəlik,
zərərvericilər və s.) təyini və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin seçilməsi və
tətbiqi və s. məsələlər müqavilənin mövzusunu təşkil edir.

01.03.2018

2.

Taxıl bitkilərinin məhsulunun əsas kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə
suvarma suyunun maqnit emalının təsirinin eksperimental tədqiqatı”
mövzusunda aparılacaq birgə elmi-tədqiqat işlərinə dair Razılaşma müqaviləsi

 

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan
Bölməsi, “Intergeo-Tetis” Beynəlxalq Elmi-Texniki Kompleksi və Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

1.1.Bu razılaşma müqaviləsinə əsasən, birgə tədqiqat layihələri üzrə tərəflər bu mövzuda birgə tədqiqatlar aparmaq barədə razılığa gəldilər: “Taxıl bitkilərinin
məhsulunun kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə suvarma suyunun maqnit
emalının təsirinin eksperimental tədqiqi”

1.2             Tədqiqat işləri tərəflərin razılaşdırılmış birgə proqra-mına (Əlavə 1) və yerinə yetirilmə vaxtına (Əlavə 2) uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.

12.12.2018

3.

Birgə əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və “Azərtütün ASK” MMC

1.1.Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə “Azərtütün ASK” MMC arasında bağlanılacaq birgə əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində “Virciniya”tipli tütün bitkisi sortlarımn tədqiqi, becərilməsi üçün lazımi
aqrotexniki, mühafizə tədbirlərinin aparılması və keyfiyyətli məhsul alınmasına dair məsləhət və tövsiyələrin verilməsi kimi servis xidmətlərinin göstərilməsi;

1.2. İnstitutda aparılan elmi-tədqiqat işləri və dünya təcrübəsinin nəticələrində əldə edilən yeni məhsuldar sort və texnologiyaların tətbiqinin nümayiş etdirilməsi, beynəlxalq standartlara cavab verən təcrübənin qiymətləndirilməsi, yayımı, elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlərin birgə keçirilməsi;

1.3. 10 avqust 2017-ci ildə təsdiqlənmiş “Tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planından irəli gələn məsələlərin həll edilməsi;

1.4.  “Virciniya”tipli tütünün məhsuldarlığım və keyfiyyətini artırmaq üçün yeni üzvi və mineral gübrə,
aqrokimyəvi maddə, iqtisadi cəhətdən səmərəli becərmə texnologiyası tətbiq etməklə keyfiyyətli toxum istehsal etmək, onun institutun labaratoriyasında torpaq, toxum, yaş və quru yarpaqların əmtəə
növünün, kimyəvi tərkibinin və çəkim xüsusiyyətinin öyrənilməsi, bitkilərdə müşahidə olunan zərərli orqanizmlərin (xəstəlik və zərərvericilərin) təyini və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin seçilməsi və
tətbiqi ilə bütün məsləhətlərin verilməsi və s. məsələlər müqavilənin mövzusunu təşkil edir.

01.04.2019

4.

Birgə əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu, “KİN Agrofert MMC və “G5 Agro”

1.1.Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşlarının “KİN Agrofert” MMC və
“G5 Agro” MMC-yə məxsus olan ərazilərində “G5 Agro” MMC-nin sifarişi ilə
yetişdirilən şəkər çuğunduru və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi
üçün lazımı aqrotexniki və mühafizə tədbirlərinin aparılmasına dair məsləhət və
tövsiyələrin verilməsi kimi servis xidmətinin göstərilməsi;

1.2. İnstitutda aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə edilən yeni sort və
texnologiyaların tətbiqinin nümayiş etdirilməsi, qiymətləndirilməsi, yayımı,
elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlərin birgə keçirilməsi;
1.3.İnstituta Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti (DFNX) və Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi tərəfindən təqdim olunmuş yeni gübrə, aqrokimyəvi maddə və
pestisidlərin sınağının “KİN Agrofert” MMC və “G5 Agro” MMC-yə məxsus
olan ərazilərdə yetişdirilən müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərində tətbiq
edilməsi, İnstitutun laboratoriyalarında torpaq və suyun aqrokimyvi analizi,
dəninin keyfiyyətinin analizi, bitkilərdə müşahidə olunan zərərli orqanizmlərin
(xəstəlik, zərərvericilər və s.) təyini və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin
seçilməsi və tətbiqi və s. məsələlər müqavilənin mövzusunu təşkil edir.

23.05.2019

5.

Birgə əməkdaşlıq haqqında

Əkinçilik ET İnstitutu və “Moran Agro” MMC

1.1.Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları "Moran Agro" MMC-yə məxsus olan torpaq sahəsində, tərəflərin razılığı ilə planlaşdırılmış 3 buğda sortunun müxtəlif gübrə normaları ilə becərilməsi, bu sortların məhsuldarlığının və iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi, rəy və təkliflərin hazırlanması.

1.2    İctimayətə açıq tarla platformasında digər fermerlər üçün tərəflər arasında razılaşdırılmış və təsdiqlənmiş tədbirlər planına uyğun elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlərin təşkil olunması

10.09.2019

6.

Əməkdaşlıq haqqında

“Moran Agro” MMC və Əkinçilik Elmi-Tədqiqat
İnstitutu

1.1    Əkinçilik Elmi Tədqİqat İnstitutunun əməkdaşiarı "Moran Agro" MMC-yə məxsus olan torpaq saiıəsində, tərəflərin razıltğı ilə planlaşdırılmış 3 buğda sortunun müxtəlif gübrə normaları ilə becərilməsi, bu sortların məhsııldariığının və iqtisadi cəlıətriən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilrnəsi, rəy və təkliflərin hazırlanrnası.

1.2    ictimayətə açıq taria platformasında digər fermerlər üçün tərəflər arasında razılaşdırılmış və təsdiqlənmiş tədbirlər pianırıa uyğun elmi-praktiki seminarların, tarla günlerinin və təlimlərin təşkil olunması

 1.3 Açıq tarla platformasına torpaq analizləri, əkin sxemi, səpin və giibrə normalarının rrıüəyyən edilməsi və tətbiqi, fitosanitar nəzarət, dənin keyfiyyət analizləri və s.

10.09.2019

 

AMEA-nın strukturuna daxil olan institutlarla bağlanmış müqavilələr

 

1.

Əməkdaşlıq barədə
razılaşma memorandumu

AMEA Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi və Əkinçilik ET İnstitutu

Müştərək tədqiqat və layihələrin həyata keçirilməsi, birgə kadr hazırlığı üçün araşdırma və təlim sahələrində əməkdaşlığın qurulması və gələcəkdə genişlənməsi

09.2018

2.

Əməkdaşlıq haqqında

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar institutu və Əkinçilik ET İnstitutu

1.1    MBB İnstitutu ilə Əkinçilik ET İnstitutunun birgə apardıqları elmi-
tədqiqatların İştirakçıları olan doktorant və dissertantların dissertasiya
mövzularının müəyyən edilməsi və elmi rəhbərlərlə təmin edilməsi ilə bağlı
məsələlərin müzakirəsi;

1.2    MBB İnstitutu İlə Əkinçilik ET İnstitutu arasında bitki fiziologiyası,
molekulyar fitopatologiya, molekulyar biologiya, molekulyar genetika,
biotexnologiya, bİokimya, bİofizika, bioİnformatİka sahələrində qarşılıqlı
maraq doğuran mövzular və innovasiyalar üzrə əlaqələndirilmiş birgə elmi-tədqiqat işlərinin və layihələrin yerinə yetirilməsi;

1.3    MBB İnstitutu İlə Əkinçilik ET İnstitutunun doktorant və dissertantlarının İnstitutların müvafiq şöbə, laboratoriya, təcrübə sahələri, arxiv və kitabxanasından istifadə etməklə, ixtisasartırma, elmi-tədqiqat, elmi-istehsalat, çöl təcrübələri və staj keçmələrinin təşkili.

21.11.2018

3.

Əməkdaşlıq haqqında

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutu və Əkinçilik ET İnstitutu

Elmi-tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi,
molekulyar marker və genom texnologiyalarından istifadə etməklə qısa və
ortaboylu, intensiv və yarımintensiv tipli, yüksək adaptivlik qabiliyyətinə malik,
xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı və immun başlanğıc seleksiya materiallarının əsasında müasir dövrün tələblərinə cavab verən dənli-taxıl və paxlalı bitkilərin yeni sortlarının yaradılması;

Abiotik (quraqlıq, terminal hərarət, şaxta, soyuq və sə və biotik (sarı,
qonur və gövdə pası, unlu şeh, septorioz və s. xəstəlik törədicilərinə) stress
amillərinə qarşı davamlı başlanğıc seleksiya materialları, genetik mənbə və
donorların seçilməsi;

Dənli taxıl və paxlalı bitkilərin kolleksiyalarının gen spesifik markerlərlə
identifıkasiyasının aparılması, pasportlaşdırıİması, əlamət və özək kolleksiyalarının yaradılması;

Hibridoloji, genetik analizlərin, molekulyar-genetik tədqiqatların köməkliyi ilə cırtdaııboyluluq, biotik və abiotik amillərə davamlılıq genlərinin aşkar edilməsi sahəsinə innovativ tədqiqatların aparılması;

Təlim, seminar, elmi-praktiki konfransların və tarla günlərinin birgə təşkili;

Elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün xidməti ezamiyyələrin təmin edilməsi;

Birgə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi;

Aparılan Elmi-tədqiqat işlərinə gənc tədqiqatçıların cəlb edilməsi və onların respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslarda iştirakının dəstəklənməsi.

04.12.2018

4.

Anlaşma Memoradumu

 

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu (AMEA TAİ) və Əkinçilik ET İnstitutu

- Torpaqların genezisi, Beynəlxalq standartlara uyğun müasir nomenklaturası, təsnifatı, suvarılan torpaqlara antropogen təsirin nəzəri əsaslarının işlənməsi və torpaqların deqradasiyası;

- Torpaq proseslərinin idarə olunmasının elmi əsaslan.

- Azərbaycanda Dövlət torpaq kadastrının elmi əsaslarla apanlması, torpaqların ekoloji münbitlik modelləri əsasında rayonlaşdırılması və respublikada keçirilən torpaq islahatının elmi təhlili.

- Respublikada neftlə və texnogen çirklənmiş torpaqların rekultivasiya üsullarının işlənib hazırlanması.

- Torpaqların mineraloji tərkibinin, bioloji fəallığının, humusluq vəziyyətinin tədqiqi və
münbitliyin bərpasının ekoloji və aqrokimyəvi əsaslan.

- Aqrokimyanın ekoloji problemləri.

- Torpaqların aqrofıziki, optik və istilik xassələri bankının tərtibi.

- Respublika torpaqları üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması, aqroekoloji sistemin əsas göstəricilərinin müqayisəli təhlili və Azərbaycan torpaqlannm elektron xəritələrinin tərtibi.

- Respublika torpaqlannm meliorativ səciyyəsi, duzluluq dərəcəsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı arasında əlaqənin tədqiqi.

- Torpaq proseslərinin idarə olunmasının elmi əsaslan.

- Torpaqların eroziyadan mühafizəsi, pozulmuş torpaqların münbitliyinin bərpası və torpaqlann səmərəli istifadəsinin elmi əsasları.

- Suvarmada suya qənaət edən texniki sistemlərin yaradılması, istehsalatda tətbiqi, elmi-tədqiqat, təcrübi konstruktor, layihə-axtarış, texnoloji sınaq işlərinin həyata keçirilməsi.

- Eroziyanın və onun İnkişaf etmə İntensivliyinin öyrənilməsi əsasında hər bir torpaq-bitki sistemi üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış torpaqdan istifadə təlimatlarının işlənməsi.

11.2019

 

Digər strukturlara daxil olan qurumlarla bağlanmış müqavilələr

 

1.

Ozonlaşdırma texnologıyası ilə kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumlarının səpinə hazırlanması və anbarlarda ekoloji saxlanmasının tədqiqinə dair birgə

Elmi-praktiki əməkdaşlıq haqqında

«AZAL» QSC Milli Aviasİya Akademiyası və Əkinçilik ET İnstitutu

Respublikamızda ilk dəfə Millİ Aviasiya Akademiyasında (MAA) işlənib yaradılan perspektiv ozonlaşdırma texnologiyası və aidiyyəti ozon sintezi qurğuları əsasında bitki toxun materiallarının səpinə hazırlanması, anbarlarda ekoloji təmiz itkisiz saxlanılması tədbirlərinin və elmi-praktiki tədqiqatların birgə aparılması

10.01.2017

2.

“Peyk verilənləri əsasında dəmyə torpaqların nəmliyinin təyin edilməsi üsullarının işlənilməsi” mövzusu üzrə elmi əməkdaşlığa dair

 

 

Milli Aerokosmik Agentliyinin Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu və Əkinçilik ET İnstitutu

 

 

Əkinçilik ET İnstitutu ərazisində ayrılmış test sahələrində mövzu üzrə mərhələli eksperimental tədqiqatların aparılması.

06.02.2019

3.

Elmi-texniki əmakdaşlıq haqqında

 

Milli Aerokosmik Agentliyi Ekologiya İnstitutu və Əkinçilik ET İnstitutu

-             Nanokompozitlər əsasında yeni gübrələrin alınma texnologiyası və əkinçiliyə tətbiqi;

-              Nanohissəciklərin və nanoquruluşiarın praktiki alınması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi;

- Nanohissəciklərin və nanoquruluşların kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi;

- Bitkilərin məhsuldarlığının artırılması, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul əldə etmək məqsədilə suyun azonlaşdıraraq bitkilərə verilməsi və torpaqda optimal şəkildə su-duz rejiminin qorunması;

-Təmiz məhsulun əldə edilməsi, məhsuldarlığın bir neçə dəfə artırılması və torpağın aqreqat strukturunun dəyişməsinin qarşısının alınması

17.09.2019

 

Təşkilatın adı

Sənədin növü

Ərazi

Predmet

Tarix

1

Milli Aerokosmik Agentliyinin Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu(Namiq Paşayev və Cavanşir Təlai)

Müqavilə

Bakı

Peyk verilənləri əsasında dəmyə torpaqlarının nəmliyinin təyin edilməsi mövzusu üzrə elmi əməkdaşlıq

06.02.2019

2

Bergerak Tütün Toxum və Seleksiya(Erik Tabanou və Cavanşir Təlai

Müqavilə

Fransa Respublikası

Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlıq tütün

11.03.2019

3

Əkinçilik ETİ və AEİM Beyləqan RAEİM(cavanşir Təlai və Mirağa Kazımov)

Müqavilə

Beyləqan

Əkinçilik ETİ mandatına daxil olan bitkilərlə aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə ediləcək yeni sort və texnologiyaların tətbiqi və ölkədə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına nümayiş etdirilməsi, birgə qiymətləndirilməsi, yayımı, elmi-praktiki seminarların, tarla günlərinin və təlimlrinin keçirilməsi, kadr hazırlığı, tədqiqat prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, informasiya məsləhət xidmətinin göstərilməsi

28.03.2019

4

Azərtütün ASK MMC(Cavanşir Təlai və Cavid Yari oğlu Ağaməliyev)

Müqavilə

Bakı

Virciniya tipli tütün sortlarının tədqiqi, becərilməsi üçün lazımi aqrotexniki, mühafizə tədbirlərinin aparılması və keyfiyyətli məhsul alınmasına dair məsləhət və tövsiyyələrin verilməsi kimi servis xidmətlərinin göstərilməsi

01.04.2019

5

"Otobor" innovasiya və istehsal aqrofirması(Cavanşir Təlai Knyazeva Rasula Azert Əli)

Müqavilə

Rusiya

Elmi-texniki əməkdaşlıq

22.07.2019

6

KİN AGROFERT MMC VƏ G5AGRO MMC və Əkinçilik ETİ(Şirvan Əhmədov, Marina Əliyeva və Cavanşir Təlai)

Müqavilə

Bakı

Şəkər çuğunduru və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi

23.05.2019

7

Milli Aerokosmik Agentliyi ekologiya institutu(Bəhram Əliyev və Cavanşir Təlai)

Müqavilə

Bakı

Elmi-texniki əməkdaşlıq

17.09.2019

8

Moran Agro MMC(Cavanşir Təlai və Emil Elçin oğlu)

Müqavilə

Bakı

3 buğda sortunun  müxtəlif gübrə normaları ilə becərilməsi, bu sortların məhsuldarlığının və iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi, rəy və təkliflərin hazırlanması

10.09.2019

9

AMEA Torpaqşunaslıq və Aqrokimya İnstitutu Gənc Alim və Mütəxəssisləri şurası(Fərid Mustafayev və Həlimə Məmmədova)

Analaşma memorandudmu

Bakı

Elmi tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlıq

11.2019

10

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Müqavilə

Rusiya

Elmi tədqiqat işləri sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq

14.11.2019

11

AMEA Botanika İnstitutu(Validə Əlizadə və Faiq Xudayev)

Müqavilə

Bakı

Elmi və Təcrübi əməkdaşlıq

11.02.2020

12

Meyvəçilik və Çayçılıq ETİ(İ.S.Qurbanov və F.A.Xudayev)

Müqavilə

Bakı

Birgə əməkdaşlıq

19.02.2020

13

Milli Aerokosmik Agentliyinin Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu(Kamal Əsgərov və faiq Xudayev)

Müqavilə

Bakı

Pilotsuz uçuş aparatlarından müxtəlif sahələrdə istifadə edilməsinin tədqiqi üzrə elmi-texniki əməkdaşlıq

10.06.2020

14

Moran Agro MMC(Faiq Xudayev və Emil Elçin)

Müqavilə

 

Arpa və buğda

02.11.2020

15

Əkinçilik ET İnstitutu ilə dövlət və özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında müxtəlif bitki sortlarının nümayiş əkinləri, orjinal, superelit toxumlarının becərilməsi və ilkin toxumçuluğun təşkili haqqında (Sifarişçi Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və İcraçı –Habil Məmmədov Axunbala oğlu)

Müqavilə

Azərbaycan

Sifarişçi müqaviləyə əsasən İcraçıya müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda və arpa sortlarının tətbiqi və yayımı və fermerlərə nümayiş etməklə yüksək məhsul alınması üçün tövsiyyələrini verir

12.11.2020

16

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında müxtəlif bitki sortlarının nümayiş əkinləri haqqında( Əkinçilik ETİ-nin direktoru Sifarişçi -Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və   Vəliyev Bəydabə Eldar oğlu arasında)

Müqavilə

Sabirabad ray, Axtacı-Muğan kəndi

Sifarişçi müqaviləyə əsasən İcraçıya müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda və arpa sortlarının tətbiqi və yayımı və fermerlərə nümayiş etməklə yüksək məhsul alınması üçün tövsiyyələrini verir

12.11.2020

17

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında müxtəlif bitki sortlarının nümayiş əkinləri haqqında( Əkinçilik ETİ-nin direktoru Sifarişçi -Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və   Mansurov Afiz Zəki oğlu arasında)

Müqavilə

Cəlilabad rayonu, Səhrədabad kəndi

Sifarişçi müqaviləyə əsasən İcraçıya müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda və arpa sortlarının tətbiqi və yayımı və fermerlərə nümayiş etməklə yüksək məhsul alınması üçün tövsiyyələrini verir

18.11.2020

18

Əkinçilik ET İnstitutu ilə  Gəncə RAEİM

Müqavilə

Gəncə

Sifarişçi müqaviləyə əsasən İcraçıya müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda və arpa sortlarının tətbiqi və yayımı və fermerlərə nümayiş etməklə yüksək məhsul alınması üçün tövsiyyələrini verir

17.11.2020

19

Əkinçilik ET İnstitutu ilə  Şəki RAEİM

arasında müxtəlif bitki sortlarının nümayiş əkinləri, orjinal, superelit toxumlarının becərilməsi və ilkin toxumçuluğun təşkili haqqında (Sifarişçi Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və İcraçı –Novruzlu Qərib Alış oğlu)

Müqavilə

Şəki

Sifarişçi müqaviləyə əsasən İcraçıya müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərinə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli buğda və arpa sortlarının tətbiqi və yayımı və fermerlərə nümayiş etməklə yüksək məhsul alınması üçün tövsiyyələrini verir

Buğda və arapa

18.11.2020

20

OSTIM Texniki Universiteti(Murat Yülək və Faiq Xudayev)

Memorandum

Türkiyyə, Ankara

Elmi tədqiqat işləri sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq

19.01.2021

21

Şərqi Aralıq Dənizi Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutu(Faiq Xudayev və Abdullah ÇİL)

Memorandum

Türkiyə,Adana

Elmi tədqiqat işləri sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq

2021

22

Leyla AQRO MMC

Müqavilə

Azərbaycan

Çəltik

08.04.2021

23

Lənkəran RAEİM

Müqavilə

Lənkəran

Çəltik

08.04.2021

24

KTN Əkinçilik ETİ-nin direktoru Faiq Xudayev ilə Torpaq mülkiyyətçisi-Fiziki şəxs Azər Xəlil oğlu arasında

Müqavilə(4)

Lənkəran

Çəltik

08.04.2021

25

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında Virciniya tipli tütün sortlarının nümayiş əkinləri haqqında (Sifarişçi-Əkinçilik ETİ-nin direktoru Faiq Xudayev və İcraçı Alagözov Qüdrət Abdulla oğlu arasında)

Müqavilə

Qax rayonu Zəyəm kəndi

Tütün

20.04.2021

26

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında Virciniya tipli tütün sortlarının nümayiş əkinləri haqqında(Sifarişçi-Əkinçilik ETİ-nin direktoru Faiq Xudayev və İcraçı Kələşov Akif Əhməd oğlu

Müqavilə

Zaqatala rayonu Aşağı Tala kəndi

Tütün

21.04.2021

27

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında Virciniya tipli tütün sortlarının nümayiş əkinləri haqqında(Sifarişçi-Əkinçilik ETİ-nin direktoru Faiq Xudayev və İcraçı Xipiyev Ələddin Nəsrəddin oğlu

 

 

 

 

 

Müqavilə

Balakən rayonu Gərəkli kəndi

Tütün

 

 

22.04.2021

 

 

 

28

AZCHEMCO MMC

ANLAŞMA MEMORANDUMU

Bakı

Elmi tədqiqat institutlarının təcrübə-sınaq bazalarında açıq və qapalı şəraitdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə edilməsi məqsədilə AZCHEMCO şirkəti tərəfindən istehsal edilmiş müxtəlif çeşidli kimyəvi, bioloji və orqanik maddələrin tətbiq edilərək, əldə olunan məhsullarındakı, kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müstəqil qiymətləndirilməsi....

29.04.2021

29

Əkinçilik ETİ ilə dövlət özəl kənd təsərrüfatı qurumları arasında Virciniya tipli tütün sortlarının nümayiş əkinləri haqqında (Sifarişçi-Əkinçilik ETİ-nin direktoru Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və İcraçı Ağayev Bəhruz Xubiyar oğlu arasında)

müqavilə

Yardımlı rayonu

Tütün

20.05.2021

30

Əkinçilik ET İ-nin direktoru İcraçı-Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və Sifarişçi Elkilyar İstehsalat-kommersiya Şirkətinin direktoru Ziyadov İkram Paşa oğlu

Müqavilə

Bakı

Fiziki şəxs  İstehsalat-kommersiya Şirkətininə məxsus torpaq sahəsində tərəflərin razılığı ilə AR KTN Əkinçilik ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

18.06.2021

31

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ETİ-nin direktoru İcraçı-Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və Sifarişçi Məmmədov Natiq Mənmməd  oğlu arasında

Müqavilə

Şəki rayonu, Qaratorpaq kəndi

Məmmədov Natiq Mənmməd oğluna məxsus 2.5 ha torpaq sahəsində tərəflərin razılığı ilə AR KTN Əkinçilik ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

18.06.2021

32

KRAUN KO-R MMC(faiq Xudayev və Xaliq Əjdər oğlu Məmmədov şəxsində)

Müqavilə

Bakı

yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

18.06.2021

33

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ETİ-nin direktoru İcraçı-Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və Sifarişçi Həsənov Ziyəddin Cavanşir  oğlu arasında

Müqavilə

Cəlilabad rayonu, Ocağlı kəndi

Həsənov Ziyəddin Cavanşir oğluna məxsus 4.5 ha torpaq sahəsində tərəflərin razılığı ilə AR KTN Əkinçilik ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

18.06.2021

34

FRUCTUS MMC(Əliyev İqbal və Xudayev Faiq)

Anlaşma Memorandumu

Bakı

Dənli taxıl bitkilərinin yerli sortlarının superelit və elitreproduksiyalı toxumlarının intensiv artırılması və istehsalı, digər mümkün aqrotexnoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi, kadr hazırlığı, məlumat mübadiləsi

18.06.2021

35

Xidmət göstərilməsinə dair

Əkinçilik ETİ-nin direktoru İcraçı-Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və Sifarişçi Əskərov Əfqan Vaqif oğlu arasında

Müqavilə

 

Şəki şəhəri

Əskərov Əfqan Vaqif oğluna məxsus 2.5 ha torpaq sahəsində tərəflərin razılığı ilə AR KTN Əkinçilik ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

09.07.2021

36

Özbəkistan Respublikası Bitki Genetik Ehtiyyatları Elmi-Tədqiqat İnstitutu(S.M.Alikulov və F.A.Xudayev)

Müqavilə

Özbəkistan Respublikası

Beynəlxalq Elmi tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlıq

12.08.2021

37

Belarusiyanın Milli Elmlər Akademiyasının Genetika və Sitalogiya İnstitutu(Şeyko R.İ. və F.A.Xudayev

MÜQAVİLƏ

Minsk

Elmi tədqiqat işləri sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq

07.09.2021

38

Xidmət göstəriləsinə dair

Əkinçilik ETİ-nin direktoru İcraçı-Faiq Allahverdi oğlu Xudayev və Sifarişçi Musayev Şakir  Sərdar oğlu arasında

Müqavilə

Ağstafa rayonu, Qırılı kəndi

Fiziki şəxs Musayev Şakir  Sərdar oğluna məxsus 4 ha torpaq sahəsində tərəflərin razılığı ilə AR KTN Əkinçilik ETİ-nin əməkdaşları tərəfindən yeni sortların və innovativ texnologiyaların nümayişi, tarla şəraitində nümayiş əkinlərinin təşkili, əkin sahələrinin becərilməsinə dair tövsiyyələrin verilməsi, yeni sortların məhsuldarlığının yüksəldilməsi, iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi

14.09.2021

39

Azorganik kənd təsərrüatı istehsal -istehlak  kooperativi və Etalon Agro MMC(Faiq xudayev, Osmanlı faiq və Novruzov Laçın)

Müqavilə

Bakı

Agroorganik  məxsus torpaq sahəsində 5 buğda  və 3 arpa sortunun  müxtəlif gübrə normaları ilə becərilməsi, bu sortların məhsuldarlığının və iqtisadi cəhətdən daha səmərəli agro şəraitin müəyyən edilməsi, rəy və təkliflərin hazırlanması() və Etalon MMc-nin təklif etdiyi preparatların taxıl əkinlərində tətbiqinin iqtisadi səmərəliyinin öyrənilməsi

27.09.2021

40

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu

Anlaşma Memorandumu

Azərbaycan

Kadr hazırlığı

21.10.2021

41

Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi MMC(Fəda Abbasov və Faiq Xudayev)

Müqavilə

Bakı

Məhsul istehsalı və toxumçuluğun təşkili

15.11.2021

42

Podalsk Dövlət Universiteti

Müqavilə

Ukrayna

Elmi-tədqiqat əməkdaşlığı

20.11.2021

43

KTN Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Anlaşma Memorandumu

Bakı

Dənli taxıl, yem bitkiləri və çəltik bitkisinin yerli və introduksiya olunmuş sortlarının orjinal, super elit və elit reproduksiyalı toxumlarının intensiv artırılması

02.12.2021

44

Estoniya Bitkiçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutu(Mati Kopel Və Faiq Xudayev)

Akademik Əməkdaşlıq

Estoniya

Beynəlxalq Elmi tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlıq

03.12.2021

45

Beynəlxalq Elmlər Askademiyası Azərbaycan Bölməsinin prezidenti Elçin Xəlilov şəxsində, İntergeo-Tetis Beynəlxalq Elmi-Texniki Kompleksin direktoru icraçı Həsən Şəfiyev və ƏETİ-nin direktoru Cavanşir Təlai

Müqavilə

Bakı

taxıl bitkilərinin məhsulunun əsas kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə suvarma suyunun maqnit emalının təsirinin eksperimental tədqiqatı mövzusunda aparılacaq birgə elmi tədqiqat işləri

12.12.2021

46

Başqırdıstan Dövlət Aqrar Universiteti(İ.İ. Qabitov və Faiq Xudayev)

Müqavilə

Başqırdıstan

Beynəlxalq Elmi tədqiqat işləri sahəsində əməkdaşlıq

14-16.12.2021

47

Federal Çəltik Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

Müqavilə

Rusiya

elmi –tədqiqat Əməkdaşlıq

11.02.2022

48

Rusiya Soya Center və Əkinçilik ET İnstitutu

Müqavilə

Rusiya

Elmi-tədqiqat əməkdaşlığı

23.02.2022

49

Malayziya Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları və İnkişaf İnstitutunun (MARDI) və Əkinçilik ET İnstitutu (Faiq Xudayev və Mohamad Zabawi Bin Abdul Ghani)

MEMORANDUM

Malaziya

Elmi-tədqiqat əməkdaşlığı

26.02.2022

50

AQROVİT(Faiq xudayev Cəfər Əliyev)

MÜQAVİLƏ

Azərbaycan

Elmi-tədqiqat əməkdaşlığı

02.03.2022

51

Moldova Tarla Bitkiləri Seleksiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Müqavilə

Moldova

Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı

04.03.2022

52

Moldova Respublikası Genetika, Fiziologiya və Bitki Mühafizəsi İnstitutu

Müqavilə

Moldova

Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı

01.04.2022

53

Bolqarıstan Kənd Təsərrüfatı Universiteti

Müqavilə

Bolqarıstan

Elmi əməkdaşlıq

18.04.2022

54

Agrosol MMC

Müqavilə

Azərbaycan

Şoran ərazilərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi üçün torpaqların kimyəvi preparatların köməyi ilə optimal duzlardan azad edilməsi

22.06.2022

55

AMEA Radiasia Problemləri İnstitutu

Müqavilə

Azərbaycan

Elmi əməkdaşlıq

8 iyul 2022

56

Bortech

Müqavilə

Türkiyə

Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı

06.03.2023

57

Rusiya Timiryazov Dövlət Aqrar Universiteti

Müqavilə

Rusiya

Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı

15-20.03.2023

58

Rusiya Beynəlxalq Aqrar Akademiyası

Müqavilə

Rusiya

Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı

16.04.2023

 

 

© 2020 Əkinçilik ETİ